Nyheter

Google Maps blir allt mer lik Waze

Google Maps får utökad funktionalitet

Det var 2013 som Google köpte den israeliska nav­i­ga­tion­sap­pen Waze där både kar­tor, trafik­läge, oly­ck­or och myck­et annat rap­porter­ades direkt av använ­dar­na av appen.

Waze blev väldigt pop­ulär och har än idag väldigt mån­ga använ­dare och nu rap­porter­ar flera använ­dare att flera funk­tion­er i Waze har hit­tat in i Google egna kar­tapp Google Maps. Två av funk­tion­er­na som flera använ­dare nu har noter­at i appen är bland annat möj­ligheten att rap­portera oly­ck­or och vart det finns fartkameror utplac­er­ade på vägar­na.

Om det­ta bara är något som Google har på test eller planer­ar att rul­la ut till alla inom kort vet vi tyvärr inte.

Via Engad­get och Red­dit.

Kommentarer