Nyheter

Google sticker hål på EU-bubblan — Europeiska tidningar kommer inte få betalt för länkar

Vad hade de förväntat sig?

Frankrike är det förs­ta lan­det som rat­i­fi­cer­ar artikel 15 (tidi­gare artikel 11) och genom­för kravet att Google och andra som länkar med sam­man­fat­tningar av innehål­let skall beta­la en licen­savgift till de som de länkar till.

Fran­s­ka Google gick snabbt ut och förk­la­rade att man helt soni­ka tar bort länkar­na helt till dessa pub­lika­tion­er, så var det prob­lemet löst.

Det krävs inte stor analysför­må­ga för att förstå vad som hän­der nu, tid­ningar och andra får mas­siv min­skn­ing av trafik till sina webb­si­dor vilket all­varligt skadar annons­försäljnin­gen. Lyck­ligtvis har Google släppt ett verk­tyg där tid­ningar­na kan god­kän­na länkn­ing utan licen­savgift och vår giss­ning är att till­räck­ligt mån­ga kom­mer göra det, om inte alla, och därmed spelar lagen ut sin roll.

Pre­cis vad som hände i Tysk­land när det provades där och vi kan anta att det sker i alla län­der där man går vidare med lags­tift­nin­gen. Google med­de­lar näm­li­gen genom blog­gin­lägg att man aldrig kom­mer beta­la för att län­ka till nyheter.

Käl­lan till det­ta är jour­nal­is­ten Emanuel Karl­sten och i vårt spe­cialavs­nitt av Teknikveck­an­pod­den med just Emanuel Karl­sten kan du höra mer om tankar­na bakom den­na lags­tift­ning.

Upp­dat­er­at: Frankrikes kul­tur­min­is­ter säger sacré bleu och menar att Google inte har rätt att neg­ga.

 

Kommentarer