Nyheter

Google tar hem miljarderna till USA

Den dubbla irländaren allt mindre relevant

Google slu­tar använ­da den klas­siska skat­teplaner­in­gen med att sät­ta till­gån­gar på Irland för att sedan skic­ka vidare dem till Ned­er­län­der­na och slut­li­gen Bermu­da för att und­vi­ka skatt.

EU har länge job­bat för att täp­pa till det hålet och USA har infört skat­telät­tnad­er för bolag som tar hem vin­ster­na vilket i kom­bi­na­tion säk­ert hjälpt Google på tra­ven att ta det beslutet.

Utöver Google job­bar Apple med flera sto­ra IT-bolag med sam­ma upplägg som har var­it helt lagligt.

Via Digital.di.se.

Kommentarer