Nyheter

Googles Stadia får webbutik

För dig som vill botanisera på större skärm

Googles stream­ingtjänst för spel har pre­cis bliv­it med web­bu­tik. När det lanser­ades för­ra veck­an kunde vi bara köpa genom mobi­lap­pen. Det­ta är den andra upp­da­terin­gen av funk­tion­er på kort tid och för några dagar sedan aktiver­ade man Google Assis­tant-knap­pen på den fysiska hand­kon­trollen som går att köpa till.

Sta­dia har fått ett blan­dat mot­ta­gande, rent tekniskt funger­ar det bra att spela spe­len via mol­net via Chrome på datorn eller Chrome­cast Ultra på teven men kri­tik har rik­tats mot betalmod­ellen. Det är oty­dligt för mån­ga huru­vi­da det är en stream­ingtjänst för spel som vi köper eller om det är en prenu­mer­a­tionstjänst.

Svaret på den frå­gan är att det är en stream­ingtjänst för spel som vi köper och äger. Men vi får beta­la en månad­skost­nad om vi vill spela i 4K i stäl­let för 1080P och gör vi det får vi även lite gratis­spel som just nu är Des­tiny 2, ett litet äldre Tomb Raider-spel och Farm­ing Sim­u­la­tor.

Gratis­stjän­sten är inte heller igång och vi är där­för tvin­gade att använ­da Pro-tjän­sten med sina 99 kro­nor i månaden + kost­nad­er för spe­len. Kost­nad­er som just nu generellt sätt är något högre än att köpa dem via andra onlinebu­tik­er.

Adressen till webu­tiken är stadia.google.com/store.

Kommentarer