Nyheter

Gör bakgrunden blurrad när du ringer med Skype

Perfekt om man har stökigt hemma

Skype har idag lanser­at en ny trevlig funk­tion som gör att man kan blur­ra bak­grun­den under ett Skype-sam­tal så det där stöki­ga rum­met man sit­ter i inte syns. Funk­tio­nen slås på genom att klic­ka på den lil­la videokam­er­an i mit­ten och sen väl­jer man bara “Blur my back­ground” så är det klart.

Funk­tio­nen funger­ar än så länge enbart på bär­bara och sta­tionära dator­er och om tjän­sten kom­mer att lanseras till mobi­la enheter vet vi ännu inte. Det hela dri­vs av AI och på sin blogg skriv­er man även att de inte kan garan­tera att bak­grun­der håller sig blur­rad hela tiden, så har ni något som ni verk­li­gen inte visa ska ni inte lita fullt ut på tjän­sten.

Robert Kel­ly som blir inter­vjuad av BBC News i videon nedan hade nog gär­na haft till­gång till den­na funk­tion, men å andra sidan hade vi aldrig fått se den­na under­bara video iså­fall.

https://www.youtube.com/watch?v=Mh4f9AYRCZY

Käl­la: Skype

Kommentarer