Skrivet den 2 January 2009 kl 17:14 av Nyheter2 kommentarer648

Grundläggande programtips för din nya Mac

Firefox-skärmdump

Har du fått en Mac i julk­lapp? Kanske är det din förs­ta? Kanske har grannar­na ännu inte sett ljuset och kan inte hjäl­pa dig? Lugnt, vi berät­tar här om de pro­gram och tillägg som inte föl­jer med från bör­jan, men som du bara måste ha.

Filmer

Perian 

Per­ian gör att de video­pro­gram som föl­jer med Mac OS X , iMovie, Quick­time Play­er och Överblick (när du mark­er­at en fil och tryck­er på mel­lanslag) kan importera eller spela de fles­ta film- och ljud­for­mat. Det är allt­så inget eget pro­gram i sig utan för att spela upp dina filmer använ­der du som van­ligt förin­staller­ade Quick­time Play­er.

Lad­da ner via Perian.org

Flip4Mac 

Om du vill spela upp filmer eller ljud i Win­dows Media-for­mat är det Flip4Mac du behöver. Med Flip4Mac kan du se webbtv och lyssna på web­bra­dio hos till exem­pel sr.se och svt.se. 

Lad­da ner via Microsoft.com

VLC 

När ingent­ing annat funger­ar är det VLC som kom­mer till din räddning. Pro­gram­met är inte lika snyg­gt eller enkelt som Quick­time Play­er men desto mer använd­bart. Ett exem­pel är att du kan läg­ga in under­tex­ter i filmer­na om du skulle sak­na det. 

Lad­da ner via Videolan.org/vlc

Fildelning

Behöver du anslu­ta till en ftp-serv­er för att till exem­pel läg­ga upp din webb­si­da finns det möj­lighet att göra det­ta både direkt via Mac OS X och med hjälp av tred­jepart­spro­gram. 

Mac OS X

Klic­ka på Find­er-iko­nen (Har du inte fly­t­tat dock­an till sidor­na är det den gla­da blåa iko­nen längst ner till vän­ster) och välj därefter Gå i menyn längst upp för att slut­li­gen anslu­ta till serv­er. Sam­ma kom­man­do kan du göra genom att tryc­ka på K‑tangenten sam­tidigt som du håller inne CMD-tan­gen­ten. Find­ern måste dock vara aktiv även här.

Transmit

Från före­taget med det något karak­täris­tiska nam­net Pan­ic kom­mer Trans­mit. Det är den över­lägset snyg­gaste ftp-pro­gram­met till Mac. Lätt att förstå sam­tidigt som det innehåller en hel del inställ­ningsmöj­ligheter under knap­pen avancer­at. Trans­mit kostar 220 kro­nor.

Lad­da ner via Panic.com/transmit

Transmission 

Använ­der du dig utav Tor­rent-fil­er när du skall lad­da hem något så är Trans­mis­sion det enklaste och abso­lut snyg­gaste alter­na­tivet. Funger­ar dessu­tom bra bakom routrar utan att du behöver stäl­la in någonting.

Lad­da hem via Transmissionbt.com

Spotify

Lad­da ner Spo­ti­fy och skaf­fa dig ett kon­to så behöver du aldrig köpa en cd-ski­va eller lad­da hem från knasi­ga ställen på Inter­net. Med hjälp av Spo­ti­fy har du till­gång till en mas­siv mängd kän­da och okän­da låtar. Abon­ne­mangs­baser­at och kostar 99 kro­nor månaden. (Det finns ock­så en gratis ver­sion med reklam men för att få till­gång till den måste du kän­na någon som kan bju­da in dig)

Lad­da hem via Spotify.com

Spelkonsoler 

Både Xbox 360 och Playsta­tion 3 kan anslu­ta till din Mac via ett nätverk. På så sätt kan du spela upp dina filmer och musik på exem­pelvis hem­ma­bion. Det kräver dock att du installer­ar Connect360 om du har en Xbox 360 eller Medi­alink om du har en Playsta­tion 3. De kostar 175 kro­nor sty­ck. Tänk på att inte alla film­for­mat stöds av kon­sol­er­na. Medi­alink och Con­nect 360 hit­tar du under Sys­teminställ­ningar och inte Pro­gram efter att du installer­at dem. 

Lad­da hem via Nullriver.com

Webbläsare

Firefox 

Safari är världens snab­baste web­bläsare, i alla fall i teorin. Nu för tiden är det dessu­tom myck­et få sidor som inte visas kor­rekt med den. Stöter du ändå på prob­lem, exem­pelvis med din inter­net­bank, – lad­da hem Fire­fox. Pro­gram­met har nyli­gen kom­mit i ver­sion 3.0 som är rik­tigt snabbt och har dessu­tom fått ett nytt och myck­et trevli­gare utseende. 

Lad­da hem via Mozilla.com

2 kommmentarer på Grundläggande programtips för din nya Mac

  1. Patrik says:

    Bra skriv­er som van­ligt. Dock tyck­er jag uTor­rent är bät­tre även att det fort­farande är i beta.

  2. Peter Esse says:

    Tes­tar med OpenID!