Windows

Gruppera flikar i kommande Chrome

Redan nu i beta

Flikar är här för att stan­na och snart kom­mer vi kun­na grup­pera dem.

Genom att grup­pera flikar kan vi få bät­tre ord­ning i Chrome. Det går att namne grup­pen och sät­ta den färg vi vill.

Genom den­na funk­tio­nen känns det som att tab­bar blir mer per­ma­nen­ta meny­er där vi tex kan ska­pa en för oli­ka verk­tyg så som Google Keep och Google Foto, någon för våra online-vari­anter av ord­be­han­dling och kalky­lark och så vidare.

Funk­tio­nen kom­mer rul­las ut de kom­mande veck­o­r­na till alla datorver­sion­er. Men redan nu kan du lad­da hem Chrome-betan för att tes­ta.

Är det­ta något du sak­nat i din web­bläsare eller kom­mer du job­ba annor­lun­da nu?

Kommentarer