Skrivet den 28 May 2014 kl 07:54 av NyheterComments Off on Hackare tar iOS-enheter och Macar som gisslan796

Hackare tar iOS-enheter och Macar som gisslan

Det har rap­porter­ats att flera oli­ka iPhones, iPads och Macar har bliv­it hack­ade i Aus­tralien under de senaste dagar­na. Apple-använ­dare har fått ett med­de­lande om att “Oleg Pliss” har hack­at deras iOS-enhet eller Mac, med till­hörande krav om att föra över en lösen­sum­ma på mel­lan 50–100 aus­tralien­siska till ett Pay­Pal-kon­to kop­plat till e‑postadressen [email protected]

Hack­et i sig beror troligtvis på att per­son­er använ­der sig av ett och sam­ma lösenord till flera oli­ka tjän­ster – läck­er lösenordet ut från en min­dre säk­er sida så spelar andra sidors säk­er­het inte så stor roll. De som rap­porter­at in att de bliv­it hack­ade har så vitt vi vet inte haft två-stegsver­i­fika­tion kop­plade till sina Apple ID-kon­ton.

Hack­et i sig genom­förs på så sätt att per­so­n­en eller per­son­er­na bakom Oleg Spliss har fjär­rlåst andras iOS-enheter och Macar genom iCloud-funk­tio­nen “Find My iPhone”. De per­son­er som haft lösenkod pås­laget till sina iOS-enheter har dock lyck­ats kom­ma för­bi pop-up-fön­stret med lösenkravet från förö­var­na och kun­nat åter­ta kon­trollen över sin enhet.

De som däre­mot inte haft någon lösenkod har var­it min­dre lyck­osam­ma och vän­tar på att Apple ska lösa prob­lemet.

Pay­Pal har gått ut och med­de­lat att det inte finns någon kop­plad till den angiv­na e‑postadressen, och pen­gar som över­förts av dessa brottsof­fer till adressen kom­mer att åter­be­ta­las från Pay­Pal.

Upp­dat­er­ad: Apple har i ett utta­lande till ZDNet för­ty­dli­gat att dessa “hack” inte på något sätt är kop­plat till något intrång eller hack i iCloud.

“Apple takes secu­ri­ty very seri­ous­ly and iCloud was not com­pro­mised dur­ing this inci­dent. Impact­ed users should change their Apple ID pass­word as soon as pos­si­ble and avoid using the same user name and pass­word for mul­ti­ple ser­vices. Any users who need addi­tion­al help can con­tact Apple­Care or vis­it their local Apple Retail Store.”

[via:http://www.macrumors.com/2014/05/27/hackers-locking-macs-ios-devices-australia/ “MacRu­mors”]
[source:http://www.theage.com.au/digital-life/consumer-security/australian-apple-idevices-hijacked-held-to-ransom-20140527-zrpbj.html? “The Age”, http://www.zdnet.com/icloud-not-compromised-in-apple-id-attack-apple-7000029914/ “ZDNet”]

Comments are closed.