Apple

Håll koll på din utförsåkning med Slopes

Se upp i backen, tusen hål i nacken!

I två år har vi använt oss av appen Slopes till iOS för att hål­la koll på vår utförsåkn­ing. Nu bör­jar vi bli till åren och håller oss istäl­let till gubb­sporten snow­board. Slopes kan mäta både snow­board och skidåkn­ing, och appen fick i dagar­na sig en ordentlig upp­da­ter­ing och nu lev­er­erar den mer än någon­sin.

Appen är omgjord från grun­den och en magiskt bra funk­tion har letat sig in, det är att slip­pa slå på Slopes var­je mor­gon när åknin­gen ska bör­ja. För är det något vi insett så är det bekym­ret med att kom­ma ihåg att slå på reg­istrerin­gen av aktivitet. Det finns så mån­ga andra sak­er att hål­la reda på, så som van­tar, hjälm och ungar — så att kom­ma ihåg att slå på och av att man åker glöms lätt bort.

När vi först tes­tade appen var den bat­terikrä­vande och appen till klock­an var i stort sätt omöjlig att använ­da då lad­dtider­na var allt för lån­ga för att stå och vän­ta på när resten av skid­säll­skapet kas­tade sig ner för backar­na.

Två år senare (och en Apple Watch 4) så styrs allt via klock­an och det räck­er med att kom­ma ihåg att reg­istr­era förs­ta dagen sen så kom­mer Slopes slän­ga in all utförsåkn­ing som sker inom 80 kilo­me­ter under de tre kom­mande dagar­na i appen som åkn­ing.

Slopes har även kom­mit att växa sig så pass sto­ra att Stra­va plockar in datan från dina åk reg­istr­erade i Slopes. I gratisver­sio­nen så får du till­räck­ligt myck­et data för att kun­na använ­da appen som ett bra sätt att reg­istr­era all utförsåkn­ing. I betal­läge (Pre­mi­um) så får du till­gång till all data som reg­istr­erats, du kan tit­ta på hur snabbt ditt åk gick och hur det såg ut i 3D eller i AR.

Kost­naden för ett pre­mi­um pass är 149kr / år eller 339 för hela famil­jen (4 per­son­er). Enskil­da dagar kan köpas för 20kr/ dag eller 85kr för 5 dagar som kan spri­das ut efter när du ska åka.

Slope­sApp

Kommentarer