Android

Hands-on Huawei P40 Pro — Upp till bevis

Inget mer Google-beroende

Huawei P40 Pro är här och med det star­tar kam­p­en om det tred­je app-ekosys­temet.

Med Huawei P40 Pro hop­par Huawei på tren­den där kameror­na på bak­si­dan tar upp en allt större del, fler megapixlar och större sen­sor.

Och nu när antal pixlar inte i sig är särskilt svårt att få upp i antal är det just sen­sorns stor­lek som ger konkur­rens fördel, ju större sen­sor ju mer ljusinsläpp och därmed bät­tre bilder.

Här ham­nar man på delad första­plats bred­vid ärkekonkurenten Sam­sungs flag­gskepp men här till ett bety­dligt lägre pris.

Huvud­kam­er­ans speci­fika­tion­er är 50 MP med en blän­dare på f/1,9.

Vidare hit­tar vi en högt super­vid­vinkel-kam­era med 40 MP och ett blän­darvärde på så lågt som f/1,8.

Tele­fo­to-kam­er­an klarar 5 gånger optisk zoom och upp till 50 gånger dig­i­talt.

Tack vare nya Kirin 990 kan vi fil­ma 4K i 60Hz utan tids­be­grän­sningar.

Golden Snap

Ingen ny mobil­lanser­ing utan myck­et så kallade AI-funk­tion­er. och nytt för i år är så kallade Gold­en Snap där vi i prak­tiken tar flera foton och sedan väl­jer den ut vilken som är bäst och till och med kan retuschera bort störande reflex­er, till och med män­niskor.

Skär­men hop­par upp på 90hz vilket kom­mer göra upplevelsen att scrol­la igenom appar och webb­si­dor bety­dligt trevli­gare.

Övrig hårdvara

Under kat­e­gorin snab­bare hit­tar vi även en bät­tre fin­ger­avtryck­släsare under skär­men, Wifi 6 samt stöd för 5G när väl det kom­mer till Sverige.

Laddning sker via den med­föl­jande 40-wattslad­daren och den kan lad­da trådlöst upp till 27w. Den stöd­jer PD-laddning upp till 18W.

Vidare är den vat­ten­tålig via IP68-klass­ning och kan låsas upp med säk­er ansik­t­sup­plås­ning.

AppGallery och det tredje ekosystemet

Ingen Google Play Store eller övri­ga Google-tjän­ster utan Huawei stor­sat­sar i stäl­let på egna App­Gallery och erb­jud­er app-utveck­lare allt som krävs för att dis­tribuera dem därigenom inklu­sive API:er och övri­ga tjän­ster.

Här i lig­ger akilleshälen för vad som annars verkar vara en mer eller min­dre per­fekt tele­fon. Men är det några som har muskler­na att ta fram ett tred­je app-ekosys­tem bred­vid Apple och Google Play Store är det just Huawei.

Under tiden som utbudet väx­er där kan vi föra över kom­pat­i­bla appar från vår gam­la tele­fon, lad­da hem APK:er samt lite lätt utfors­ka huru­vi­da de mobi­la webb­si­dor­na har utveck­lats så bra att vi kanske inte behöver appar till allt.

Priset för P40 Pro lan­dar på 11 000 kro­nor och kan bestäl­las från och med den 26 mars med lever­ans från och med slutet av april.

Kommentarer