Bilar

Hands on — Tesla Model 3 på svensk mark

Men vad har vi här då om inte en splojsans ny Tesla

Så har då Tes­la bör­jat få ut sin senaste skapelse runt om i Europa och även om de fles­ta sven­s­ka kun­der får vän­ta några veck­or och till och med månad­er till så lär vi få se allt fler Mod­el 3 ute på våra vägar.

Troli­gen tar det inte mån­ga sekun­der innan du sät­ter dig i den att bil­da dig en upp­fat­tning. Är du en per­son som inte bry­ter tra­di­tion­er lätt så kom­mer avsak­naden av instru­ment bakom rat­ten antagli­gen att få dig vil­ja skri­va av dig argt på Face­book. Men är du som under­teck­nad och älskar det stil­re­na, det min­i­mal­is­tiska och mate­r­i­al som får tala för sig självt. Ja då kan det här bli en hyf­sat kost­sam his­to­ria för dig.

Så här roligt tyck­er Esse det är att köra Mod­el 3.

Tes­las Mod­el 3 ska­par näm­li­gen ett habegär utan dess like. Allt­ing är så rent, fint och logiskt. Den sto­ra 15-tumsskär­men i mit­ten sam­lar alla funk­tion­er som behövs när du behöver det. Till skill­nad mot Mod­el S och X är skär­men lig­gande och blink­ers, hastighetsmätare och sådant som brukade lig­ga bakom rat­ten finns nu på vän­stra delen av den sto­ra skär­men, pre­cis i rätt ögon, ja vad är motsvarande ord för ögonhöjd när det hand­lar om horison­ta­la mått?

Det märks så väl att det här är en nyare men ock­så min­dre bil än tidi­gare mod­eller. Väghåll­nin­gen var det enda vi kunde anmär­ka på när det kom till Mod­el S, inte för att den var dålig, vi hade bara förvän­tat oss lite mer efter dess leg­en­dariska ryk­te. Det är inget vi kan orda om här. Den lig­ger som en smäck på vägen.

Mod­ellen är den förs­ta som inte län­gre använ­der elmo­torns kapacitet som beteck­n­ing utan nu är det Long Range eller Per­for­mance som gäller, den sist­näm­n­da går övrigt rätt långt den ock­så, 650 km jäm­fört med 530 km. Per­for­mance är för dig som har runt 100 000 kro­nor extra och behöver accel­erera upp i 100 km/h på 3,5 sekun­der. Övri­ga får hål­la till godo med 4,8 sekun­der.

Pris­til­lägg utöver dessa, samt färg- och fäl­gval är om du vill ha en bät­tre autopi­lot till ett pris av 55 000 kro­nor. Det är en stark rek­om­men­da­tion, en Tes­la är inte en Tes­la utan sina funk­tion­er att klara sig lite bät­tre på vägen utan 100% kon­troll från oss män­skli­ga förare.

Senare kom­mer det pre­sen­teras mod­eller med lägre bat­terika­pacitet till ett bety­dligt lägre pris men fort­farande offi­ciell räck­vidd på minst 400 km. När det­ta kom­mer så lär det ock­så mark­era start­skot­tet för Mod­el 3 som en en rik­tig storsäl­jare samt att vi gått in i det par­a­digm­skifte som i slutän­dan kom­mer skic­ka bensin- och diesel­mo­tor­erna till de säl­la jak­t­mark­er­na.

Se också vår videorecension

https://youtu.be/-fEmdBpzUEg

Kommentarer