Bilar

Hands on: Tesla Model S — så står den mot konkurrensen år 2019

En Tesla är trots allt en Tesla

Tes­la Mod­el S är Tes­las äld­s­ta mod­ell men har fått både facelift inne och ute sedan tidi­gare. Nu nådens år 2019 är det dags för oss på Teknikveck­an att läg­ga våra kalla höstli­ga hän­der på dess uppvär­m­da ratt.

Just Mod­el S har var­it den bilen som definier­at Tes­la mer än någonting annat. Det är den bilen som var­it så hatad av de som inte gillar det par­a­digm­skifte den rep­re­sen­ter­ar och så älskad och i det när­maste gud­abenå­dad av andra.

Där mänskligt beteende i centrum är mer än en klyscha

Men i slutän­dan är det bara en bil men det blir så tydligt att det är en bil som inte tag­its fram med alla de normer som har definier­at den gan­s­ka så kon­ser­v­a­ti­va bil­bran­schen genom åren. Det märks i varen­da detalj. Allt ifrån att den inte har någon startk­napp, för vad är det egentli­gen som skall star­tas, lägg i dri­ve och kör iväg. De inte­gr­erade hand­ta­gen går ut lagom tills du kom­mer fram och skall ta tag i dem. Bilen håller tem­per­a­turen nere när den står park­er­ad om du vill så att det inte är fara att läm­na djur och barn. GPS:en räk­nar ut max­hastigheten till din des­ti­na­tion och var du behöver stan­na och via bolagets super­charges för att opti­mera din restid.

Fram­förallt märks det genom idén om du kan ge bilen nya funk­tion­er genom en enkel upp­da­ter­ing av mjuk­varan via inter­net, men ock­så att man gär­na tes­tar nya idéer så som hur långt man kan kom­ma med Autopi­lot-funk­tio­nen där mån­ga andra sät­ter ett över­ni­tiskt säk­er­het­stänk som käp­par i hjulen. Ett exem­pel är där andra biltil­lverkare redan från bör­jan mark­er­ade gan­s­ka aggres­sivt att du måste hål­la hän­der­na på rat­ten för att autopi­loten inte skall stän­gas av så var det en funk­tion Tes­la lade till i efter­hand efter att folk miss­brukat funk­tio­nen lite väl myck­et.

Tes­la kanske är mest kän­da för den sto­ra skär­men och min­i­malt med knap­par. På Mod­el S finns det varn­ingsknapp och knapp för att öpp­na hand­sk­fack­et. Allt­ing annat sköts genom den sto­ra skär­men. Det är emeller­tid ett myck­et geno­mar­be­tat gränss­nitt och det blir aldrig trafik­farligt när du skall hit­ta något jäm­fört med exem­pelvis Vol­vo där vi får swi­pea både höger och vän­ster, upp och ner, innan vi ibland hit­tar det vi efter­frå­gar.

Appen är en annan sak. Du kan bok­stavligt styra bilen ut och in från trån­ga garage eller park­er­ings­fick­or genom att stå utan­för och tryc­ka på din tele­fon. Du kan även öpp­na och star­ta bilen genom tele­fo­nen utan att ens ha med nyck­eln samt mer eller min­dre alla andra funk­tion­er som du tra­di­tionellt måste sit­ta inne i bilen för att göra.

En bil som inte är för alla

Mod­el S kostar över en miljon sedan de tog bort de lägs­ta alter­na­tiv­en. Nu finns bara 100D och P100D — båda har störs­ta bat­terika­paciteten medans den sist­näm­n­da har den så kallade ludi­crous-accel­er­a­tio­nen och mer till­val. Utan att fak­tiskt ha tes­tat en P100D så frå­gar vi oss hur mån­ga gånger du behöver impa på grannar­na innan just den funk­tio­nen blir gam­mal. 100 står för hur mån­ga kilo­watt det är i bilen och med 100 kWh mod­ellen klarar den runt  480 km på en laddning beroende på omständigheter så som väder, vind och din egna hastighet.

Har du inte bud­geten på cir­ka 1,2 miljon­er så säl­jer de fort­farande ut inbytes- och demo­bi­lar med lägre pre­stan­da. Är du 100D-ägare och vill kän­na på hur det är att vara en lite fat­ti­gare Tes­la-ägare så kan du stäl­la ner pre­stan­dan i enlighet med de oli­ka mod­eller som erb­ju­dits. Det är bara en av alla möj­ligheter som ges på ett bolag som först och främst ser sig som ett teknikföre­tag fram­för ett bil­före­tag.

Tes­la har tag­it bort sitt inci­ta­ment­pro­gram där använ­dar­na kunde få diverse ting och tjän­ster om de vär­vade andra kun­der. Argu­mentet var att det var för dyrt att upprät­thål­la särskilt nu när bilar­na blir lite bil­li­gare i och med de kom­mande min­dre vari­anter­na. Det är synd tyck­er vi, de bor­de behål­la pro­gram­met för Mod­el S och Mod­el X‑användare i alla fall då det om något har ska­p­at lojala ambas­sadör­er jor­den runt.

Körkänsla

Vi själ­va hade byg­gt upp bilden av en bil som i det när­maste var per­fekt på alla plan. Det lev­er­erar den på när det kom­mer till pres­tigekänslan och all smart teknik. Men själ­va körkänslan var däre­mot inte ajour med förvänt­ningar­na. Men då allt­ing annat lev­er­erar så stort är det lätt att glöm­ma bort att bilen fak­tiskt visades upp för allmän­heten redan för 10 år sedan och att myck­et har hänt sedan dess.

Fram­förallt har Mod­ell 3 släppts och hur den för sig på vägen kan du läsa och se på måndag här på Teknikveckan.com.

Se också vår videorecension

https://youtu.be/WBTfZVL3se0

Kommentarer