Nyheter

Här är designen på IKEA Symfonisk

Courtesy of FCC

IKEAs Sonos-kom­pat­i­bla Sym­fonisk-hög­ta­lare är en av som­marens het­aste lanseringar men redan nu kan vi ana hur desig­nen kom­mer bli.

Tack vare IKEAs ansökn­ing (Direk­tlänk till PDF:en ovan) till amerikan­s­ka Fed­er­al Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion (FCC) för god­kän­nande om dess trådlösa sän­dare så kan vi se for­men på den förs­ta utgå­van av Sym­fonisk.

Om vi går till­ba­ka och tit­tar på tidi­gare foton från IKEA så kan vi kon­stat­era att de var­it öpp­na med desig­nen hela tiden. Bara att vi inte fat­tade att det var den. Stor­leken blir cir­ka 30 x 10 cm och den går uppen­barli­gen allde­les strå­lande att hän­ga upp på väggen. Priset ser ut att lan­da på runt 1100 kro­nor.

Desig­nen Mikael Warn­ham­mar har bland annat även des­ig­nat Tråd­fri-lam­por­na Floalt.

Hög­ta­laren visas upp i Milano den 9 april.

Kommentarer