Windows

Hårdvara och mjukvara hos Microsoft nu under samma tak

Windows-mjukvaran

Microsoft menar all­var med egen hård­vara och nu skall Win­dows bli en tajtare del av det hela.

Sedan Microsoft lanser­ade Sur­face 2012 och har genom åren visat ett allt större intresse av att slå igenom med hård­vara ock­så. Nu taj­tar man till organ­i­sa­tio­nen och bli mer likt Apple där hård­varan och mjuk­varan tas fram i sym­bios.

Sam­ma grupp ans­varar för att Win­dows skall fungera bra på övri­ga tillverkares dator­er ock­så men antagli­gen är man bered­da att bli en större konkur­rent till sina egna kun­der med tanke på att Microsofts sto­ra kas­sako idag inte är Win­dows utan mol­ntjän­ster­na och infra­struk­tur.

Via Engad­get.

Vad tyck­er du, kan det här ska­pa en bät­tre Win­dows-baser­ad upplevelse?

Kommentarer