Nyheter

HBO Nordic höjer priset på sin streamingtjänst

Snälla lägg lite av pengarna på utvecklarna

HBO Nordic har idag skick­at ut ett mail till alla deras kun­der där de med­de­lar att de i slutet av novem­ber kom­mer göra en prisän­dring.

De kom­mer att höja priset från 99 kro­nor till 109 kro­nor per månad och anled­nin­gen till höjnin­gen är för de kom­mer utö­ka pro­duk­tio­nen av serier framöver. Under­teck­nad har en hel del att tyc­ka till om när det kom­mer till HBO Nordics app som under flera års tid inte fått någon ordentlig upp­da­ter­ing. Vi får åtmin­stone hop­pas att den­na prishöjn­ing även ger lite klirr i kas­san till utveck­lar­na så de kan göra en app som är aktuell nådens år 2019. Samtli­ga steam­ingtjän­ster kom­mer få flexa med muskler­na under 2020 då de bör­jar bli mån­ga aktör­er och kriget om kun­der­nas pen­gar har verk­li­gen inten­si­fier­ats.

Tack Simon Ris­berg

Kommentarer