Smarta Hem

Högre upplösning i nya Ring Video Doorbell

1080p baby!

Orig­i­nalet av Ring-kameror­na får sig en väl­be­hövlig upp­grader­ing.

Ring lanser­ar idag en ny ver­sion av Ring Video Door­bell och bland nyheter­na ser vi 1080p i stäl­let för 720p samt att den får de så efter­trak­tade integrite­zon­er­na så att du kan ta bort grannens dörr från din kam­eras vakande öga. Vidare stöd­jer den ock­så Rings nya funk­tion­er för att “lar­ma” och “lar­ma på” hem­met där kameror­na ager­ar oli­ka beroende på läget.

Nya nam­net verkar vara Video Door­bell Sec­ond Gen­er­a­tion som inte skall förväxlas med Video Door­bell 2 som i sin tur är ner­lagd och ersatt av Video Door­bell 3. Tokigt.

Du kan dri­va den både med sladd eller via bat­teri.

Se ock­så vår tidi­gare video om Rings oli­ka kameror i allmän­het.

Kommentarer