Nyheter

Högtalarna från BRAVEN flyter upp

Med tävling och allt

Vi har lagt van­tar­na på ett par av Bravens senaste hög­ta­lare, när­mare bestämt fyra sty­ck­en. Det är ett par rik­tigt slit­star­ka hög­ta­lare i varierande stor­lek. Braven har hop­pat på tåget med att kun­na seriekop­pla hög­ta­lar­na och med deras nya blue­tooth funk­tion Team Mode så går de större hög­ta­lar­na att kop­plas ihop med vän­ner­nas exem­plar för att kun­na blas­ta ännu högre musik.

Braven är ett dot­ter­bo­lag till Zagg och har utveck­lats och tes­tats hårt i Rocky Moun­tains och är gjor­da för att hål­la för rik­tigt tuffa tag.

BRV-XXL / 2
Den störs­ta av sysko­nen är BRV-XXL/2 och tryck­er ut hela 100W kon­stant, även på bat­teri uppde­lat på fyra full­range dri­vers och en bas som befinner sig under hela hög­ta­laren. Hög­ta­laren är IPX5-klas­sad och har upp till 18h bat­ter­i­tid på en laddning.
Pris: 4599

BVR-XL
BVR-XL är design­mäs­sigt som häm­tad från 80-talet med ett hand­tag upp­till, den väger desto min­dre än store­bror­san och blir således mer portable. den tryck­er ändå på bra med sina 40W. Även den här hög­ta­laren är IPX5-klas­sad och rockar på i hela 18h. Både BRV-XXL/2 och BRV-XL kan använ­das både för att lad­da tele­fo­nen och öpp­na ölen med den inbyg­g­da ölöppnaren.
Pris: 2499kr

BRV‑X / 2
Bravens BRV‑X / 2 är en ordentligt vat­ten­tät his­to­ria. Om du skulle tap­pa den i vat­ten så klarar den det­ta med bravur. Den är näm­li­gen IPX7-klas­sad vilket bety­der att den klarar av att över­l­e­va en meter under vat­ten i upp till 30 minut­er vilket antagli­gen inte behövs för att den fly­ter.
Pris: 1190kr

BRV-MINI
Min­st­ing i syskon­skaran är med sina 20W inte att under­skat­ta. Den ljud­er till­räck­ligt bra för att kun­na liva upp den min­dre grillfesten eller pick­nick­en. Även den den här krä­mar ur sig 18h musik­spel­ning och är en hög­ta­lare som fly­ter och har en IPX7 klass­ning.
Pris: 495kr

För alla som är sugna på att vin­na en BRV-MINI eller BRV‑X/2 så lot­tar vi ut en av var­je. Lot­teri­et avs­lu­tar 20191229 och allt du behöver göra för att delta är att prenu­mer­era på vår YouTubekanal och fyl­la i uppgifter­na i vårt for­mulär så vi kan nå dig när vi avs­lu­tar tävlin­gen

Alla hög­ta­lar­na går att hit­ta hos Zagg eller hos ProShop

Kommentarer