Android

Honor 20 Pro blir en färgglad kameratelefon

Både utsidan och insidan - i alla fall om du använder den för att fota

Huawei-ägda Hon­or tar upp kam­p­en med One­Plus när de lanser­ar Hon­or 20-serien. Tre sty­ck­en oli­ka mobil­er där Hon­or 20 Pro är den som står ut då vi får en myck­et kom­pe­tent kam­er­amo­bil för ett så lågt pris som 6500 kro­nor.

Hon­or 20 Pro har lånat myck­et från, i vårt tycke mark­nadens bäs­ta mobil­tele­fon, store­bror Huawei P30 Pro. Vi får sam­ma 48-megepix­el­his­to­ria som huvud­kam­era som näs­tan alla flag­gskepp har idag men med en blän­dare på F/1.4 — den här mobilen kan allt­så sam­la in ljus som aldrig förr.  En vid­vinkel-kam­era och en 3x zoom-kam­era får vi ock­så med. Den fjärde lin­sen är en 2 MP Macro-lins. Uppen­barli­gen behövs det inte fler pixlar än så vid när­bilder.

För att visa fram­föt­ter­na i det här sam­man­hanget och sedan sät­ta ett så lågt pris bety­der det att en hel del andra sak­er får stry­ka på foten och Hon­or 20 Pro kom­mer exem­pelvis med en LCD-skärm i stäl­let för OLED, ingen induk­tion­sladdning, ingen IP-klass­ning. Men väl med Huaweis Kirin 980-proces­sor som fort­farande är något av det snab­baste vi kan hit­ta.

Hon­or 20 Pro kom­mer i  grön, blå och lila. Lanser­ings­da­tum är emeller­tid inte mer tydligt än någon gång i Q3 — eventuel­la prob­lem rörande moder­bo­lagets embar­go från USAs håll näm­n­des inte som något hin­der för det­ta.

Utöver 6490 kro­nor för Hon­or 20 Pro kom­mer vi kun­na köpa Lite-ver­sio­nen med bety­dligt lägre specar för ringa 2990 kro­nor. Mel­lan bock­en bruse — den som endast het­er Hon­or 20 får ett rek­om­mender­at pris på 4999 kro­nor. Där får helt klart Nokia se upp som för när­varande äger det seg­mentet i Europa.

Mer infor­ma­tion hos hihonor.com.

https://youtu.be/dOv2DscLj4w

Kommentarer