Nyheter

Hövding 3: En uppkopplad Airbag som skyddar huvudet vid cykling

Huvudsaken runt nacken
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Cykloteket

Vi har nu hun­nit tes­ta Hövd­ing 3 ett tag och kan med­dela att före­taget gjort en redan bra pro­dukt ännu bät­tre. Då det inte finns någon lik­nande pro­dukt att jäm­föra med så jäm­för vi den med föregående mod­ell, Hövd­ing 2.

Hövd­ing 3 har för­bät­trats ordentlig på flera områ­den men de två som vi använ­dare direkt läg­ger märke till är pass­form och upp­kop­pling. Medan Hövd­ing 2 kom i tre oli­ka stor­lekar, Small , Medi­um och Large kom­mer Hövd­ing 3 i en stor­lek med BOA sys­temet så du kan reglera stor­leken på kra­gen själv och dela den med andra famil­jemedlem­mar om du så vill. Bat­teri­et i Hövd­ing 3 har för­längts till att nu hål­la hela 15 akti­va cykel­tim­mar.

Hövd­ing har gjort sig kän­da genom att rev­o­lu­tion­era en mark­nad på ett inno­v­a­tivt sätt. Istäl­let för att sät­ta på sig hjälm så är hövd­ing en krage som vid oly­c­ka veck­lar ut sig till en “hjälm” av airbags.

  • - Vi har forskat i fyra år för att göra världens säkraste huvud­sky­dd för cyk­lis­ter ännu bät­tre. Dessu­tom har vi under de åtta år Hövd­ing fun­nits ute på vägar­na sam­lat in feed­back från kun­der­na som vi har använt i design- och utveck­lingsar­betet. Under­sökningar vi har gjort bland cyk­lis­ter i sju europeiska storstäder vis­ar att 70 pro­cent skulle cyk­la mer om de kände sig tryg­gare. Det­ta har vi tag­it fas­ta på och vill vara med och bidra till, berät­tar Hövd­ings VD Fredrik Car­ling.

Hövding 3 Accident

Vi teknikin­tresser­ade kom­mer nu upp­skat­ta att det går att kop­pla upp Hövd­ing 3 till en smart­phone via Blue­tooth.

Appen i tele­fon ger oss nu en över­sikt över hur långt vi cyk­lat, åter­stående bat­ter­i­tid och cykel­datan skickas till hövd­ing för att framöver kun­na ge en över­sikt över var oly­ck­or ofta sker och i för­längn­ing bidra till att utveck­la cyke­lin­fra­struk­turen. Upp­kop­plin­gen till smart­pho­nen gör att den vid oly­c­ka kan skic­ka ett SMS till anhöri­ga via ICE-funk­tion (In Case of Emer­gency) och skickar även koor­di­na­ter­na för var per­so­n­en är när oly­ck­an skett. Appen tillåter oss även att se hur myck­et vi har cyk­lat, rap­portera oly­c­ka och ska­pa rekla­ma­tion.

Till Hövd­ing 3 har den störs­ta sat­snin­gen någon­sin gjorts på datain­sam­ling av cykel­rörelser och oly­ck­or till algo­rit­men. Bland annat har fler än 3 000 oly­ck­or iscen­satts med stunt­män och över 2 000 tim­mars van­lig cyk­ling sam­lats in. När Hövd­ing är aktiver­ad reg­istr­erar den cyk­lis­tens rörelser 200 gånger per sekund och vid en oly­c­ka blås­es airbagen upp på 0,1 sekund och omsluter huvud samt fix­er­ar nack­en på cyk­lis­ten.

Hövding 3

Hövd­ing används idag av cir­ka 185 000 cyk­lis­ter och över 4 000 cyk­lis­ter har reg­istr­erat att de sky­d­dats vid oly­ck­or av Hövd­ings airbag.

https://youtu.be/F6HXPfssBtM

Här kan du köpa Hövd­ing 3 på Cyk­loteket

Kommentarer