Nyheter

Teknikveckan besöker HP Summit 2019

HP ger sig in i textilbranchen

HP senaste lanser­ing är två skri­vare som är allt annat än van­li­ga. HP har redan slag­it sig in på mark­naden för 3D-skri­vare, nu senast med en skri­vare som rik­tar sig till star­tupföre­tag som i van­li­ga fall kanske inte skulle ha råd med en 3D-skri­vare. Nu ger sig allt­så HP in i tex­til­bran­schen ock­så.

HP har sett att poly­ester har gått om bomull som världens mest använ­da tyg och poly­ester spås fort­sät­ta ta än mer mark­nad­sande­lar de kom­mande åren. HP som annars kanske mes­ta är kän­da för sina skri­vare och färg­pa­troner till pap­per har nu gjort två sto­ra skri­vare som kan tryc­ka direkt på poly­ester. Vad som är rev­o­lu­tionerande med HPs skri­vare är att även här rik­tar sig skri­var­na till min­dre före­tag och design­ers. Tanken är att kun­na tryc­ka mön­ster och per­son­ligt des­ig­nade tyg on demand. Istäl­let för att bestäl­la och behö­va vän­ta så tryck­er skri­varen ut exakt vad som dig­i­talt matas in till den.

Skri­var­na behöver inte över­vakas mer än en van­lig pap­persskri­vare, skri­var­na kan tryc­ka över nat­ten om det behövs och tyget behöver inte tor­ka efter tryck­n­ing vilket gör det hela tid­sef­fek­tivt och miljövän­ligt. HP som ofta tryck­er hårt på hur bra färgåter­givn­ing de har tryck­er även nu hårt på att deras nya skri­vare färgmatchar, inte bara förs­ta gån­gen utan var­je gång.

Käl­la:HP

Kommentarer