Android

Huawei anpassar AppGallery till Svenska regler

Nu OK att kritisera regeringen

När det påta­lades att Huawei hade regler mot regeringskri­tik i sina appre­gler ändrades det­ta omgående.

Huawei kom­mer i och med lanserin­gen av kom­mande P40 Pro slå på sto­ra trum­man för sin egna app-butik­sut­manare. Dels för att de måste på grund av det amerikan­s­ka embar­got mot bolaget och dels för att det är så klart väldigt nice att lyck­at slå igenom med ett allde­les eget ekosys­tem bred­vid Google Play Store och Apples iOS.

Våra kol­le­gor på Surfa.se tog sig en titt i använ­darvil­lko­ren och hit­tade for­mu­lerin­gen ”4.9 Your app must not con­tain ille­gal trans­ac­tions, gam­bling, anti-gov­ern­ment, anar­chist, and oth­er con­tent which is for­bid­den by the coun­tries or regions where the apps are to be released.

Huawei häv­dar dock att det är en över­sät­tningsmiss eller lik­nande och har nu tag­it bort for­mu­lerin­gen. Från Sven­s­ka Huawei säger man föl­jande till Sur­fa. “Vi föl­jer alla lagar och regler i alla län­der där vi har verk­samhet så nej, appar som dis­tribueras i Sverige påverkas inte av lagar i andra region­er”.

Det är inte säk­ert att det någon gång fanns en tanke på att det skulle vara ett prob­lem då det även fanns for­mu­leringar i använ­darvil­lko­ren som kunde tolkas att det hand­lade om att föl­ja lokala regler. Fint att det blev tydli­gare helt enkelt.

Kommentarer