Recensioner

Huawei Freebuds 3 — en oväntad favorit

ANC utan att tappa audiell uppmärksamhet
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Free­buds 3 är prisvär­da, låter bra och är helt uni­ka i sitt slag med aktiv brusre­duc­er­ing.

När Free­buds lanser­ades 2018 hade vi möj­lighet att göra oss lite roli­ga över Huaweis för­må­ga att efter­lik­na Apple-design. Allt efter­som året gått så har man slu­tat läg­ga ener­gi att försö­ka göra en vari­ant av desig­nen, nu är den iden­tisk men finns utöver vitt även i svart och rött.

Där slu­tar dock likheter­na — Free­buds 3 kom­mer alltid med ett fodral som går att induk­tion­slad­da, ett fodral som är mer min­i­mal­is­tiskt och som ändå ger en total speltid på 20 tim­mar och ett pris strax under 2000 kro­nor.

Freebuds 3 Svarta

Till det får vi ock­så aktiv brusre­duc­er­ing (ANC) vilket gör dem helt uni­ka i sitt slag — hör­lu­rar som vare sig är in-ear eller over ear men ändå tar bort myck­et av störande ljud i bak­grun­den. Jag säger myck­et för det är långt i från allt. Se det mer som att du slip­per det värs­ta men utan att bli döv inför omgivnin­gen — vilket ger en hel del pos­i­ti­va förde­lar.

På resande fot risker­ar vi inte mis­sa vik­tig infor­ma­tion på sta­tion­er och fly­g­platser, tåg och fly­g­plan. I trafiken risker­ar vi inte gå ut fram­för bus­sar och annat som gör ont att få i ryggen och vi blir garan­ter­at säkrare cyk­lis­ter och elscooter­förare. Med ANC aktiver­at hör de vi pratar med i tele­fon ofta bät­tre än annars.

Tand­borste-for­men har även förde­lar­na att mikro­fo­nen kom­mer lite mer rik­tad mot munnen och i de fles­ta fall hör inte folk vad jag säger när jag pratar i head­set men med Free­buds 3 får de till och med sän­ka voly­men lite i sin ända.

Freebuds 3 Esse

För att avs­lu­ta hyll­ningskören kan vi kon­stat­era att ljudet är bät­tre än i flera in-ear-hör­lu­rar och basen är inte långt efter den heller.

Funk­tion­s­mäs­sigt är de inte beroende av touch eller knap­par utan sen­sor­erna märk­er av han­drörelser­na och det fungera även under mös­sa och med van­tar på. Däre­mot skulle vi vil­ja ha fler möj­ligheter än att bara stäl­la in vad som hän­der när vi gör en sin­gel­rörelse på höger respek­tive vän­ster. Stan­dard är att aktivera ANC på vän­ster hör­lur och näs­ta låt på höger. Vi hade gär­na sätt att en rörelse är paus/start medan två ger näs­ta låt.

Men det­ta hin­drar inte det fak­tum att Free­buds 3 är det självk­lara valet om du är ute efter ett par öpp­na True Wire­less-hör­lu­rar.

Sammanfattning och betyg

Free­buds 3 är prisvär­da, låter bra och är helt uni­ka i sitt slag med aktiv brusre­duc­er­ing men desig­nen är iden­tisk med Apples Air­Pod.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 8/10.
 • Funk­tion 8/10.
 • Design: 7/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 10/10.
 • Instal­la­tion 8/10.

Total­be­tyg 8/10

Plus

 • ANC men ändå upp­fat­tar ljud utifrån.
 • Fodral med induk­tion­sladdning.
 • Rik­tigt bra ljud för att vara öpp­na hör­lu­rar.
 • Funger­ar kon­trollera med van­tar på.

Minus

 • För få samti­da kon­trollmöj­ligheter.
 • Nor­pad design.

 

Detaljer

 • Anslut­ning: BT
 • Färg­er: Svart, Vit, Röd.
 • Pris: Runt 2000 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Web­hallen

Kommentarer