Android

Huawei P40 Pro hindras av undermåligt appbibliotek

Det kommer bli en kamp
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

BankID och Swish till trots men det är en myck­et lång van­dring för Huawei App­Gallery.

Inom tvspels­bran­schen finns det en gam­mal san­ning om att det inom en över­skådlig framtid måste gå att köpa spel till en ny kon­sol för den tota­la kost­naden likt vad kon­solen i sig kostar att köpa in.

Det kan tyckas lätt att kom­ma upp i men i mån­ga fall har kon­sol­er lanser­ats utan några större kioskvältare till spel och i andra fall har det inte kom­mit upp i särskilt mån­ga under hela dess livstid. Mak­ten här sit­ter allt­så hos spe­lutveck­lar­na mer än de som gör kon­sol­er­na. Där­för har Microsoft, Sony och Nin­ten­do job­bat hårt genom åren att köpa anti­n­gen exk­lu­sivitet eller hela spel­stu­dios.

På grund av Amerikan­s­ka regerin­gens för­bud för Google och andra att säl­ja licenser till Huawei så ham­nar allt­så den kine­siska mobil­gi­gan­ten i lite av sam­ma läge. Man har behövt utveck­la ett helt eget ekosys­tem och sedan har arbetet att få så mån­ga app-utveck­lare som möjligt att hop­pa på tåget.

Huawei P40 Pro är den förs­ta tele­fo­nen på sven­sk mark­nad som helt sak­nar kop­pling till Google Play Store samt Googles under­lig­gande tjän­ster och för­l­i­tar sig helt och hål­let på Huaweis motsvarighet. P40 Pro kostar 10 859 kro­nor enligt Pris­jakt, men innan vi ser om vi kan få ihop till­räck­ligt mån­ga appar till sam­ma värde så låt­sas vi stun­den att det här är en helt van­lig lanser­ing och recenser­ar den därefter.

Huawei P40 Pro

Form och funktion

P40 Pro är en myck­et attrak­tiv tele­fon, den gråa vari­anten kan vara något av det snyg­gaste i prylväg som kom­mit till den­na jord. Den andas hög fin­ish och kval­ité och väger därefter. Det­ta trots den gigan­tiska kam­er­abumpen på bak­si­dan. Den vita är rätt trevlig den ock­så lik­som den svar­ta men den sist­näm­n­da speglar sin omgivn­ing mer än livet självt.

Kamerorna

Med hjälp av lysande objek­tiv och en stor sen­sor lev­er­erar P40 Pro bilder och film som ingen annan. Det­ta är bok­stavligt den bäs­ta kam­er­atele­fo­nen vi provat och det är en fröjd att se resul­tatet. Nat­tfo­to är superbt. Enda gån­gen vi blir lite ner­slagna är när vi glöm­mer att det här fort­farande är en mobilka­m­era och tror att vi kan fil­ma i dåligt ljuse eller med flim­rande led-lam­por. Man kan säga att ju större gläd­je vi får av mobilka­meror som prester­ar likvärdigt eller bät­tre än sys­temdig­italk­a­meror i vis­sa sam­man­hang, lika led­sna blir vi i de sam­man­hang då den inte har en chans mot dem.

Här har man ock­så gjort så att huvud­filmkam­er­an är sam­ma som den som tar still­bilder i ultra­vid­vimkel vilket delsvis är rätt härligt att den kam­er­an inte län­gre sug­er på att fil­ma men sam­tidigt blir det vi fil­mar täm­li­gen brett i alla sam­man­hang. Det går naturligtvis att ändra och fil­ma i min­dre vid­vinkel eller via tele­fo­to men då upplever vi att det inte blir lika nice.

P40 Pro kan dig­i­tal­zooma 50 gånger men det är i van­lig ord­ning bara en gim­mick, optiskt klarar den 5 gånger zoom och ingen bor­de gå län­gre än så.

Huawei P40 Pro

Ultra­ivid­vinkel

Huawei P40 Pro

5x Zoom

De interna specifikationerna

Proces­so­rarkitek­turen som het­er Kirin 990 är blixtsnabb och gör ock­så att den klarar att fil­ma i 4K i 60 bil­druter per sekund oavbrutet.

Utöver det har den givetvis alla trevli­ga funk­tion­er vi lärt oss äls­ka så som IP68-klas­sis­ning, fin­ger­avtryck­släsare i skär­men, induk­tion­sladdning, omvänd induk­tion­ss­laddning och dessu­tom erb­ju­den den säk­er ansik­t­sup­plås­ning via egen sen­sor i stäl­let för van­li­ga fron­tkam­er­an.

På specar där P40 Pro ham­nar lite kort jäm­fört med övri­ga flag­gskepp är bat­teri­et på 4 200 mAh men ock­så att man hop­pade till 90 Hz-skärm där mån­ga nu är uppe i 120 Hz. Det ger en märk­bar skill­nad åt det neg­a­ti­va hål­let, men endast om du fått smak på just 120 Hz.

Huawei P40 Pro

AppGallery

Så en fan­tastisk tele­fon på alla sätt och vis, prisvärd till och med om vi ser till konkur­renter­na. Men så var det ju det här med appar­na. Låt oss räk­na de för oss sven­s­ka pop­ulära appar som finns i App­Gallery.

 • Swish
 • BankID
 • Read­ly
 • Squid
 • Tik­Tok
 • Snapchat
 • True­caller
 • Deez­er
 • Hitta.se

Och där var vi klara. Förin­staller­at kom­mer Huaweis egna motsvarigheter till det mes­ta, kalen­drar, epost och så vidare men sedan tar det stopp i appväg genom sun­da och tra­di­tionel­la vägar.

Genom App­Gallery så hit­tar vi varken Face­book, Insta­gram, Poke­mon Go, Mes­sen­ger, Post­Nord, Linkedin, Net­flix, Skat­tev­er­ket, SL och varen­da smar­ta hem styrn­ingsapp så som Ikea Smart Home. Ring, Google Home-appen, Sonos, Tradera och hun­dratals andra.

I flera av fall­en med appar som inte finns i App­Gallery går det att lösa ändå, dels kan vi klona vår gam­la tele­fon och då kom­mer de fles­ta över men inte alls. Inte heller är det en garant för att de funger­ar, i mån­ga fall får vi bara upp ett med­de­lande om att appen vi försök­er star­ta kräver Google Play Ser­vices, i vis­sa appar får vi bara upp det med vis­sa funk­tion­er så som om det skall visas en kar­ta, vis­sa appar säger inget men funger­ar dåligt och vis­sa appar bara kraschar.

Vidare finns det få eller inga möj­lighet att hål­la reda på upp­da­teringar till appar­na. Det­ta på den tekniska pryl som kanske är vik­ti­gast att hål­la upp­dat­er­ad på grund av allt per­son­ligt och pri­vat mate­r­i­al vi lagrar i den.

Vidare finns det appar i App­Gallery som lis­tar alter­na­ti­va ned­laddningskäl­lor, ibland kan det vara från offi­ciel­la sajter så som Face­book men i de all­ra fles­ta fall så hän­visas det till webb­si­dor för att lad­da hem APK:er och även om de är ser­iösa så går det inte att garan­tera att dessa fil­er är fria från yttre påverkan. Vidare så öpp­nar du upp för bety­dligt fler angrepp om du sät­ter tele­fo­nen i ett läge där du kan installera appar från kleti och pleti.

Det­ta lös­er inte heller de appar som kräver Google Play Ser­vices vilket ju inklud­er­ar de fles­ta av Googles egna appar och så mån­ga fler — bara att bli av med bildsynkro­nis­erin­gen med Google Foto är trau­ma­tiserande.

Sammanfattningsvis

P40 Pro är en allde­les, allde­les, under­bar tele­fon som lev­er­erar på alla plan utom i det enskil­da fall där det bara måste lev­er­era — appekosys­temet.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
Funk­tion 2/5
Design: 5/5
Val­u­ta för pen­gar­na 2/5
Instal­la­tion 1/5
Total­be­tyg 2/5

PLUS

 • Så fruk­tans­värt snygg.
 • Världens bäs­ta kam­er­atele­fon.
 • Prisvär­da

MINUS

 • Sak­nar Google Play Store
 • Det förs­ta vi ser i App­Gallery är i mån­ga fall reklam för obskyra spel och övri­ga appar.
 • Ej 120 Hz-skärm.

Kommentarer