Nyheter

Huawei utreds på flera plan

Svenskt spår i amerikansk utredning

Huawei kom från i prin­cip ingen­stans och etabler­ade sig snabbt som en tele­comjätte av rang. En granskn­ing av The Wall Street Jour­nal påvis­ar att det­ta sked­de genom delvis fult spel.

Enligt en sven­sk man som inter­vjuas använ­des det sven­s­ka kon­toret som strate­giskt etabler­ats mitt emot Eric­ssons i Kista. Där sam­lade man både teknik och anställ­da som man nor­pade från konkur­renter­na. Konkur­renter som vis­serli­gen har vars­lat rätt mån­ga per­son­er genom åren. Och att köpa pro­duk­ter från konkur­renter­na på den öpp­na mark­naden och se hur de är gjor­da är knap­past olagligt.

Men enligt WSJ (Betalvägg) så mis­stänks bolaget mer direkt stulit teknik och imma­teriel­la rät­tigheter från före­tag och perseroner.

Huawei verkar inom fram­förallt två seg­ment här i nor­den, deras infra­struk­tur för att byg­ga mobil­nät samt deras mobil­tele­fon­er till pri­vatkon­sumenter. I båda bran­sch­er­na har de seglat upp som både prisvär­da och högk­val­i­ta­ti­va alter­na­tiv.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLZBqNSjcKLh6uIJ855m4PtS

Via DN.se

Kommentarer