Android

Huawei vill göra sig av med Google-beroende men ändå inte

Mixade känslor

Android kom­mer fort­sät­ta använ­da sig av Googles Android-tjän­ster om embar­got lyfts men sam­tidigt utveck­la eget.

Huawei får inte använ­da Googles oli­ka tjän­ster för ett väl­fungerande Android och det har ställt till det rejält här i Europa där fram­förallt lanserin­gen av Mate 30 Pro blev lidande och är fort­farande inte släppt. Inte att blan­da ihop med den äldre tele­fo­nen P30 Pro som de mark­nads­för hårt just nu. I en inter­vju till Öster­rikiska Der Stan­dard med­de­lade chefen för Huawei i lan­det, Fred Wangfei, att även om det amerikan­s­ka embar­got försvin­ner finns det inget som säger att det inte kom­mer ett nytt och där­för vill man inte vara beroende av amerikan poli­tik.

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro som ännu inte lanser­ats i Sverige

Det­ta tolka­des som att även när embar­got försvin­ner så kom­mer man inte använ­da sig av Googles tjän­ster län­gre. Gan­s­ka snabbt kom det dock ett annat offi­ciellt med­de­lande som löd ”An open Android ecosys­tem is still our first choice, but if we are not able to con­tin­ue to use it, we have the abil­i­ty to devel­op our own.”

Resul­tatet av strate­gin är troli­gen att även om man är gla­da att förhopp­n­ingsvis kun­na säl­ja tele­fon­er som funger­ar pre­cis som vi är vana vid här i Europa snart igen så lär man fort­sät­ta sat­sa sten­hårt på att få app-utveck­lar­na att göra ver­sion­er för Huaweis egna ekosys­tem. Ett ekosys­tem som kör open source-delen av Android men i övrigt inga andra Googletjän­ster så som Play Store och alla oli­ka API:er som lig­ger i bak­grun­den. Tidi­gare under månaden gick bolaget ut och med­de­lade stolt att BankID nu finns i Huawei App­Gallery samt att man såg fram emot att ha hela 40 per­son­er som job­bade heltid med att få fler utveck­lare att hop­pa på tåget.

Upp­dat­er­at 10.30: Huawei har gått ut med ännu ett offi­ciellt med­de­lande där man för­ty­dli­gar sig och det lyder ”Our first choice is the open Android ecosys­tem, includ­ing GMS (Google Mobile Ser­vices) — that was what helped us become num­ber two in the world for smart­phone ship­ments. As a result of the enti­ty list­ing, we are now devel­op­ing HMS (Huawei Mobile Ser­vices) — invit­ing app devel­op­ers to come on board.”

Så vi kan kon­stera att vår rubrik fort­farande är kor­rekt.

Kommentarer