Android

Huaweis böjbara Mate Xs kommer till Sverige

Med egen app-ekosystem

Med den böjbara Mate Xs tar Huawei steget mot glob­al lanser­ing av sin böjbara tele­fon ihop med ett tred­je app-ekosys­tem.

Som enda bolaget som var Barcelona tro­get efter att Mobile World Con­gress ställdes in pas­sade Huawei på att lansera inte bara en upp­dat­er­ad ver­sion av sin böjbara mobil Mate X i form av Mate Xs utan även nya dator­er, 5G-routrar och Wifi 6‑routrar samt surf­plat­tan MatePad Pro.

Ett tred­je App-ekosys­tem
Men Mate Xs är ock­så start­skot­tet för Huaweis stor­sat­sning på den egna app-butiken App Gallery. Det är den som är i cen­trum av det tred­je ekosys­tem man nu hop­pas app-utveck­lar­na hop­par på. För det hand­lar inte bara om att lad­da upp appar­na dit så som tidi­gare när de kunde använ­da Googles oli­ka tjän­ster utan nu måste de kom­pil­eras om för att använ­da Huaweis nyutveck­lade api­er och övri­ga tjän­ster.

S:et i Mate Xs skvall­rar om en min­dre upp­da­ter­ing av tele­fo­nen men den är i alla fall kon­sekvens, proces­sorn är snab­bare, kameror­na är bät­tre, och den är mer håll­bar i skär­men och gångjär­nen. Dock är skär­men fort­farande i plast och som enda vikbara tele­fon på mark­naden har den huvud­skär­mar som inte sky­d­das i ihopvikt läge.

Sven­skt pris och lanser­ings­da­tum är ej ännu känt men förvän­ta dig någon­stans norr om 25 000 kr.

Kommentarer