Android

Huaweis vikbara telefon Mate X blir försenad — igen

Är världen ens redo för vikbara telefoner

Det är inte bara Sam­sung som har prob­lem att få ut sin vikbara tele­fon. På en presskon­fer­ens i Kina med­de­lade Huawei deras Mate X inte är redo till sep­tem­ber som tidi­gare var sagt. Innan dess skulle den till och med kom­mit nu i augusti.

Man lovar dock att den skall kom­ma den­na sidan nyår antagli­gen i novem­ber. Enligt Techradar som rap­porter­ade om nyheten så är uppföl­jaren lång in planer­ingsstadi­et och kan ha ännu fler skär­mar.

Vidare sägs den Mate X som visades upp på presskon­fer­ensen se något annor­lun­da ut än den vi själ­va fått läg­ga våra fin­grar på.

https://youtu.be/aFWDR1NlMds

 

Kommentarer