Film & TV

Hulu omstrukturerar som förberedelser inför världslansering

Ihop med Disney+

Efter Dis­nyes upp­köp av Hulu skall det nu lanseras inter­na­tionellt ihop med Dis­ney+

Den amerikan­s­ka stream­ingtjän­sten Hulus VD avg­ick häromd­veck­an som ett led av den cen­tralis­er­ing Dis­ney genom­fört sedan upp­köpet. Bred­vid Dis­ney+ skall Hulu vara tjän­sten som strea­mar Dis­neys oli­ka filmer och tv-serier runt om i världen.

Hulu finns för när­varande endast i USA med till­hörande ter­ri­to­ri­er men det skall det allt­så bli ändring på. Någon tid­srymd för när Hulu kom­mer till Europa och Sverige finns ej ännu men vi vet att vi får Dis­ney+ någon gång under som­maren här i norr.

Tanken är att Dis­ney+ skall stå för innehåll rik­tat mer till barn och ung­do­mar inklu­sive filmer som även vux­na kan avn­ju­ta i form av Dis­ney-klas­sik­er men ock­så super­hjäl­tar i form allt innehåll från Mar­vel. Hulu kom­mer stå för det lite mer all­varli­ga och våldsverkande innehål­let.

 

Kommentarer