Nyheter

ICA kommer börja med digitala kvitton

Ansluter sig till Kivra

Det här med pap­per­skvit­ton känns ju onödigt ur flera aspek­ter, dels vilket resurss­löseri det är och att de mest lig­ger hem­ma och skrä­par och när man väl behöver hit­ta ett kvit­to så är det spår­löst bor­ta.

ICA med­de­lar idag att de ansluter sig till Kivras plat­tform och kom­mer bör­ja ge sina kun­der kvit­ton dig­i­talt istäl­let för i pap­pers­form. Ambi­tio­nen är att samtli­ga kun­der med ett ICA-kort ska erb­ju­das dig­i­ta­la kvit­ton 2020. Och skulle man trots allt vil­ja ha ett kvit­to i pap­pers­form så kom­mer det fort­satt även att gå bra.

ICA skriv­er i sin press­re­lease:

En gemen­sam kvit­to­plat­tform gör det smidigt för kun­der­na att hål­la reda på sina kvit­ton, föl­ja upp inköp, hantera retur­er och ha ord­ning på garan­tibevis. Att få sitt kvit­to dig­i­talt är inte bara ett enkelt sätt att få ord­ning på sina kvit­to­hö­gar, det är ock­så en helt klar fördel ur ett miljöper­spek­tiv. Vi räk­nar med att antalet utskriv­na kvit­ton kom­mer att halveras under en femårspe­ri­od. Det innebär mån­ga ton min­dre pap­per, säger Peter Muld, CDO på ICA.

Käl­la ICA, tack för tips Kristof­fer Haglund

Kommentarer