Apple

iCloud Keychain kommer med tvåstegsverifiering 

Koden i iOS 14 avslöjar

I koden för Apples kom­mande oper­a­tivsys­tem iOS 14 har det hit­tats stöd för tvåstegsver­i­fier­ing.

Apple ser ut att arbe­ta på några rik­tigt fina funk­tion­er till iCloud Key­chain i iOS 14. Enligt 9to5mac så har det hit­tats stöd för tvåstegsver­i­fier­ing och varningar när ett lösenord åter­an­vänds.

Varningar för när ett lösenord åter­an­vänds är en bra funk­tion för att få folk att använ­da oli­ka lösenord till oli­ka tjän­ster. Att använ­da oli­ka lösenord till oli­ka tjän­ster min­imer­ar risken för att fler av dina oli­ka kon­ton på nätet blir stul­na om en tjänst blir hack­ad.

Apple har enligt 9to5mac ock­så lagt in möj­ligheten att spara tvåstegsver­i­fier­ing av lösenord. Det kan innebära att Apple iCloud Key­chain får möj­ligheten att gener­era tvåstegs koder. Fler­talet av lösenord­shanter­ar­na på mark­naden så som 1Password har redan det­ta inbyg­gt. 1Password kostar dock en slant.

Det enda vi fak­tiskt skulle kom­ma att sak­na då är en dedik­er­ad app för iCloud Key­chain. Som det är i dag så behöver vi går in i inställ­ningar, lösenord och kon­ton, webb- och applösenord för att kom­ma åt våra lösenord.

iCloud Keychain

Käl­la: 9to5mac

 

Kommentarer