Skrivet den 12 November 2018 kl 14:39 av AppleComments Off on iFixit har dissekerat klart iPad Pro och Apple Pencil 2442

iFixit har dissekerat klart iPad Pro och Apple Pencil 2
En nervklistrande historia

iFix­it som näs­tan alltid är snab­bast på inter­net när det kom­mer till att ploc­ka sön­der elek­tron­ik och läg­ga ut guider om det har nu bliv­it klara med iPad Pro 11″ och Apple Pen­cil 2.

iFix­it sät­ter sedan ett betyg mel­lan 1 till 10 för hur lätt det är att på egen hand repar­era pro­duk­ter­na. Där 1 är svåraste (säm­s­ta) tänkbara och 10 är lät­taste (bäs­ta). För­ra gen­er­a­tio­nen iPad Pro 10,5″ fick enbart två poäng. iPad Pro har bliv­it något lättare att repar­era enligt iFix­it och fick det­ta året hela 3 poäng.

Det förs­ta iFix­it läg­ger märke till är alla hög­ta­lare, 8 sty­ck­en för att var speci­fik.

Four woofers and four tweet­ers, for a total of eight speak­ers, make for a Net­flix powerhouse—because even pro­fes­sion­als need a break some­times.

iFix­it hår­daste kri­tik mot iPaden är all klis­ter de använ­der, allt verkar vara fastk­lis­trat snarare än fast­skru­vat.

But the smooth stops there. A huge patch of super­goop runs all the way down the left side. Sigh. Time to break out the pry tools.

We were left speech­less. Why would Apple do this? We could only hypoth­e­size that the adhe­sive is there for “rigid­i­ty rein­force­ment”.

Bat­teri­et är något min­dre än föregån­garen och håller 7,812 mAh på 3.77 V för 29.45 Wh, vilket i jäm­förelse med 10,5″ iPad Pro är en ned­grader­ing från 30.8 Wh.

Hård­varan i mod­ulen som ans­varar för FaceID är sam­ma som vi sett sedan iPhone X och USB‑C mod­ulen går att ta loss. Det är en skill­nad från hur det var med Light­ning mod­ulen som satt fastlödd på 10,5″ iPad Pro.

iFix­it gav sig även på Apple Pen­cil 2 och upp­täck­te att pen­nan inte bara reg­istr­erar att använ­daren knackar på den för att byta pensel utan även var på pen­nan knack­et sker. iFix­it fort­sät­ter att spekulera i att det kom­mer kom­ma fler funk­tion­er framöver till pen­nan


This is like­ly used to reg­is­ter tap inputs, but this grid ought to help the Pen­cil know where—not just when—you tap. Could more com­plex ges­tures be on the way?

Via:MacRu­mors

Käl­la:iFix­it

Comments are closed.