Nyheter

iFund finansierar fem projekt

När iPhone pre­sen­ter­ades ska­pades ock­så iFund. Därifrån kunde App­Store-utveck­lare ansö­ka om pen­gar till sina pro­jekt. Det är säk­ert fler än jag som undrat vil­ka pro­jekt som bliv­it bevil­jade men nu har vi svaret. Fem före­tag har delat på hela 30 miljon­er dol­lar av iFunds 100 miljon­er. 

Det­ta och annat får vi reda på hos iFunds nys­tar­tade blog.

Kommentarer