Nyheter

IKEA ansluter sig till Xiaomis IoT-plattform

IoT = Internet of things

Ikea och Xiao­mi inled­er samar­bete runt upp­kop­plade möbler och redan i decem­ber kom­mer Ikeas Tråd­fri-lam­por bli kom­pat­i­bla. Om det i prak­tiken rör sig om ännu ett sätt att styra dem på dis­tans bred­vid Google Home och Apples Home­K­it eller något bredare än så framgår inte rik­tigt i de förs­ta rap­porter­na men det lär bli tydli­gare inom kort.

Xiao­mi är ett före­tag som har en ytterst bred port­fo­lio. Allt från tand­borstar till elscootrar. De har även en hel upp­sjö av enheter som kan kop­plas till det smar­ta hem­met.

Xiao­mi håller i dag och i mor­gon (28 — 29 novem­ber) en utveck­lar kon­fer­ens, 2018 AIOT Xiao­mi. Kon­fer­ensen hålls i Bei­jin och fokus kom­mer att vara AI och IoT. Under Arti­fi­cial Intel­li­gence World Con­fer­enceShang­hai, så sa Lei Jun, som är Xiaomis VD, att de kom­mer att sat­sa myck­et på kom­bi­na­tio­nen av “IA + IoT” och det kom­mer vara en av före­tagets huvud­fokus framöver. “Human beings will enter a new era of wis­dom with the com­bi­na­tion of AI and IoT“.

För­ra året så pre­sen­ter­ade Lei Jun att Xiao­mi byg­gt den störs­ta plat­tfor­men för IoT räk­nat till antalet kop­plin­gar och plat­tfor­men är så pass bra att de på 2018 års World Inter­net Con­fer­ence vann “World’s Lead­ing Sci­en­tif­ic and Tech­no­log­i­cal Achieve­ments on the Inter­net”. Xiaomis plat­tform har 1,7% av mark­nad­sande­lar­na vilket är mer än de andra jät­tar­na så som Apple 0,9%, Ama­zon 0,9%, Sam­sung 0,7% och Google 0,6%.

Kommentarer