Smarta Hem
Foto: Marcus Attefors

IKEA Family-medlem? Så hittar du dina borttappade IKEA-kvitton

Långt in på IKEAs webbsida

Ikea-kvit­ton har vi alla gott om men det är svårare att hit­ta det där speci­fi­ka om något skall reklam­eras eller läm­nas till­ba­ka. Här är lös­nin­gen.

Drar ditt IKEA Fam­i­ly-kort var­je gång du hand­lar så finns det sparat dig­i­talt. Det är inte alltid så lätt att hit­ta men följ våra instruk­tion­er så har du ett sty­ck min­dre vardagsprob­lem när det verk­li­gen gäller.

Den snab­ba vari­anten är tryc­ka på den­na magiska länk och därefter log­gar du in.

Den lån­ga vari­anten, i hän­delse av att du inte hit­tar till­ba­ka hit vid ett framti­da tillfälle:

  1. Bör­ja med att log­ga in på ditt kon­to
  2. Om du har Ikea Fam­i­ly keys and reward aktiver­at så hit­tar du Hantera kon­to pre­cis under den rubriken. Tryck på den. (I andra fall kom­mer du direkt till ditt kon­to).
  3. Tryck på Order­his­torik.
  4. Under “Letar du efter butiksinköp?” hit­tar du “Dina butik­sköp gjor­da med ditt IKEA Fam­i­ly kort (kvit­ton sparas i max 3 år) hit­tar du här”

 

Kommentarer