Nyheter

IKEA kommer börja sälja solpaneler

Låt solen driva ditt hus!

IKEA med­de­lar idag att de kom­mer att bör­ja säl­ja sol­pan­el­er i Sverige under 2019 och säljs­tarten förvän­tas ske efter som­maren.

Exakt vad sol­pan­el­er­na kom­mer att kos­ta har bolaget inte gått ut med men på sin hem­si­da skriv­er IKEA att målet är att erb­ju­da ett tryg­gt, prisvärt sol­cellser­b­ju­dande till sina kun­der. Och hela processen ska vara enkel — från order till instal­la­tion.

IKEA säl­jer redan sol­celler i Tysk­land, Ital­ien, Hol­land, Bel­gien och Polen och ett paket med åtta pan­el­er i Ned­er­län­der­na kostar mel­lan 35 000 till 52 000 kro­nor. Sol­pan­el­er­na har fått det pas­sande nam­net “Sol­stråle”.

Käl­la IKEA, DN. Tack för tips mrTra­vol­ta

 

Kommentarer