Skrivet den 19 November 2018 kl 08:07 av Apple, Smarta HemComments Off on IKEAs smarta rullgardiner blir batteridrivna4981

IKEAs smarta rullgardiner blir batteridrivna
Trådfri på riktigt

Eng­lish ver­sion below

IKEA planer­ar att bör­ja säl­ja rull­gar­diner inom det smar­ta hem­met. IKEA är kän­da för att tillver­ka pro­duk­ter som är prisvär­da och för­ra veck­an skrev vi om att pris­er­na blir mel­lan 899 kro­nor och 1295 kro­nor för deras smar­ta hem rull­gar­diner som kom­mer gå under nam­net Kadrilj.

Andra tillverkare av rull­gar­diner för det smar­ta hem­met brukar ha en bety­dligt högre pris­bild. Mån­ga av de rull­gar­diner som finns på mark­naden för det smar­ta hem­ma är trå­dade och behöver ström för att fungera. Vad IKEA valt för lös­ning har det spekuler­ats i men nu vis­ar fler läck­ta bilder från IKEA på att Kardrilj kom­mer bli bat­teridriv­na. Förde­len med det­ta är att de kom­mer vara lät­ta att installera och det kom­mer inte behö­vas något elut­tag i närheten av rull­gar­diner­na. Vad det blir för bat­teri­et eller hur mån­ga som kom­mer krä­vas är fort­farande oklart, men vi får hop­pas att vi inte behöver springa och byta bat­terier i dessa stup i kvarten.

IKEA’s smart blinds will be battery powered

IKEA is plan­ing to start sell­ing blinds for the smart home. IKEA is known for mak­ing prod­ucts that are afford­able, and last week we wrote that the prices för the smart home blinds called Kadrilj will be between 899kr and 1295kr. Oth­er man­u­fac­tur­ers of blinds for the smart home usu­al­ly do have a sig­nif­i­cant­ly high­er price pic­ture. Many of the blinds on the mar­ket for the smart home are thread­ed and need pow­er to work. How IKEA will choose to pow­er their blinds have been spec­u­lat­ed, but now more leaked images from IKEA show that Kardrilj will be bat­tery-pow­ered. The advan­tage of this is that they will be easy to install and there will be no need for pow­er out­lets near the blinds.

Comments are closed.