Nyheter

IKEAs Sonos-högtalare kommer till sommaren

Augusti 2019.

IKEA och Sonos kom­mer lansera sin hög­ta­lare till som­maren, när­mare bestämt i augusti. Tanken med samar­betet mel­lan de båda före­ta­gen är att inte­gr­era Sonos sys­tem på oli­ka sätt i IKEAs möbelde­sign. Dessa hög­ta­lare kom­mer kallas Sym­fonisk och kom­mer kun­na inte­gr­eras i IKEAs smar­ta hem-pro­dukt Tråd­fri så väl som i Sonos sys­tem.

Huru­vi­da de kom­mer stöd­ja Google Assis­tant, Air­Play 2 och Alexa är inget som kom­mu­nicer­ats men vi kan anta att så är fal­l­et med tanke att övri­ga nya Sonos-hög­ta­lare gör eller kom­mer göra det. I videon ovan nämns det att man vill ha en fullfjä­drad Sonos-hög­ta­lare men till ett lägre pris så att fler kan ta del av dem. Den bil­li­gaste Sonos-hög­ta­laren går idag på runt 2000 kro­nor.

Läs alla våra nyheter om Sym­foni.

Via The Verge.

Kommentarer