Skrivet den 23 April 2009 kl 08:26 av Nyheter2 kommentarer477

Ingen netbook från Apple

Under gårda­gen med­de­lade Apple sin finan­siel­la infor­ma­tion för årets förs­ta kvar­tal. Som tidi­gare beskriv­it i den­na artikel gick det väldigt bra för före­taget! Men man berät­tade inte bara om sin ekonomiska data utan pas­sade även på att besvara mån­gas tro på att Apple skulle hål­la på med en så kallad “net­book”. 

“For us, it’s about doing great prod­ucts. And when I look at what is being sold in the net­book space today, I see cramped key­boards, ter­ri­ble soft­ware, junky hard­ware, very small screens, and just not a con­sumer expe­ri­ence… that we would put the Mac brand on, quite frankly. And so it’s not a space, as it exists today, that we’re inter­est­ed in, nor do we believe that cus­tomers in the long term would be inter­est­ed in.”

Det blev med andra ord ett klart besked från Apple och vi lär allt­så inte få se någon bil­li­gare bär­bar dator från dem.

2 kommmentarer på Ingen netbook från Apple

  1. Simon says:

    Fak­tum kvarstår att det finns flera käl­lor angående beställ­ning / tillverkn­ing av 10–11″ skär­mar.
    Det kanske inte blir en net­book… men istäl­let en tablet, vilket då skulle vara Apples svar på net­book.

  2. Dan Karlsson says:

    “as it exists today” dvs dom kan myck­et väl ha en pro­dukt på gång, men som är nytänkande på något sätt. Då var det ett utmärkt tillfälle att tala om att allt­ing som finns idag är skit, men Apples kom­mer att bli SÅ bra. :)