Nyheter

Instagram rullar ut Dark Mode till alla

utan återvändo

Vi har tidi­gare skriv­it om att Insta­gram plan­er­ade att även de planer­ar att gå över till den mör­ka sidan. Bor­ta är allt vitt vitt vitt. Men tro inte att du ska kun­na hop­pa fram och till­ba­ka mel­lan den ljusa och mör­ka inställ­nin­gen. Det nattsvar­ta utseen­det ändrar sig beroende på inställ­nin­gen på iOS-enheten du använ­der. Är iOS-enheten inställd på Dark Mode så kom­mer Insta­gram automa­tiskt föl­ja det­ta och pre­sen­tera bilder­na mot en mörk bak­grund. Är däre­mot enheten inställd på Light Mode så kom­mer du få det klas­siska vita UI i Insta­gram appen.

det här skil­jer sig från exem­pelvis Skype eller Mes­sen­ger där det står använ­daren fritt att slå av och på Dark Mode.instagram dark mode

Tråkigt för alla de som gillar att ha sina enheter med dark mode men ändå få avn­ju­ta bilder mot vit bak­grund. Kanske att Insta­gram låter oss ändra det hela via en inställ­ning framöver.

 

 

Kommentarer