Nyheter

Instagram tar bort följer-funktion

no more stalking for you

Insta­gram job­bar hårt med att upp­dat­era sin app. Nu senast fick vi Dark Mode och i dag upp­täck­te mån­ga till sin för­färan att Insta­gram tag­it bort funk­tio­nen “föl­jer” Aktivitet. Kvar finns bara infor­ma­tion om dina egna aktiviter så som vil­ka som gillar dina bilder och kom­mentar­er.

Ska vi tro kom­mentar­erna i App Store så är föl­jer aktiviteten en av de mer använ­da på Insta­gram, där går det att se vad vän­ner har gillat för bilder och kom­mentar­er. Något som gör att Insta­gram till en mer social plat­tform. Insta­gram själ­va har sagt att till­t­aget med att ta bort den här infor­ma­tio­nen är att använ­dare inte alltid var­it med­vet­na om att bilder och kom­mentar­er de gjort och gillat synts bland sina vän­ner.

Instagram följer

Insta­gram har tidi­gare tag­it bort funk­tion­er som gillats av mån­ga så som möj­ligheten att se vil­ka som tit­tat på hän­delser­na (24h klip­pen som läg­gs upp). Nu går det inte län­gre att se den här infor­ma­tio­nen efter 24h. Något som ock­så fått myck­et kri­tik från använ­dare. Det finns även ryk­ten om att Insta­gram framöver kom­mer ta bort infor­ma­tio­nen om hur mån­ga som gillat en bild och att det enbart är den som lagt upp bilden som kom­mer att få ta del av den infor­ma­tio­nen.

Kommentarer