Recensioner

Inte längre ogjort — SYMFONISK rimligt prissatta multiroom-högtalare för massorna

En symfoni av SYMFONISK

IKEA och “mul­ti­room-hög­ta­lar­före­taget” Sonos har till­sam­mans tag­it fram två hög­ta­lare som är en del av deras nya serie kallad SYMFONISK. Tanken med dessa är att för en låg pris­lapp kun­na ge gemene man och kvin­na en mul­ti-room-upplevelse i sitt hem. Så hur står sig dessa hög­ta­lare mot Sonos egna?

Men det är ju en lampa

IKEA och Sonos har gjort något som vi inte kan min­nas att vi har sett förut och det är att kom­bin­era en lam­pa med en hög­ta­lare. Det är smått genialiskt på mån­ga sätt att kom­bin­era dessa två pro­duk­ter. I bot­ten har vi ett ”fat” som lam­pan står på där vi kan via fysiska knap­par star­ta och stop­pa musiken och även justera voly­men. Därefter möts vi av något som enklast kan jäm­föras med en lite större Home­Pod som har svepts in i ett härligt tyg. Den sto­ra brytaren på sidan är för tän­da och släc­ka ljuset. I top­pen har vi en glasku­pa som vi kan los­sa på och sät­ta in en E14-lam­pa. Lam­pa med­föl­jer ej så tänk på det så du inte får sam­ma upplevelse som när du köpte IKEA Tråd­fri-lam­por med Gate­way men ingen fjär­rkon­troll. (Då blir det att köt­tbullar till lunch även näs­ta dag så att säga, red anm)

Hela enheten är en rejäl pjäs som är märk­bart större än vad som framgår på foton men den pas­sar in i vilket IKEA-inspir­erat hem som helst. Den är även mer gedi­gen i verk­ligheten än vad som framgår på bilder­na.

Men det fina är du kan sät­ta in den nyss näm­n­da IKEA Tråd­fri-lam­pan eller en motsvarighet från annat märke och även göra din nya armatur ljusvi­suellt smart ock­så — vilket bety­der att du inte bara styra musiken via tele­fo­nen utan även ljuset.

Lam­pan har pre­cis sam­ma funk­tion­er som flera av Sonos egna hög­ta­lare där det bland annat finns stöd för Air­Play 2, den kan läg­gas till i Google Home och så klart även para med andra Sonos-hög­ta­lare. Mikro­fon sak­nas emeller­tid, därmed går det inte att använ­da den för att styra något med rösten.

Det märks direkt att Sonos har ett fin­ger med i spelet när vi drar igång musiken och vi skulle våga påstå att Sym­fonisk-lam­pan låter snarlikt en Sonos One eller Play:1. Vi bjuds på ett krispigt, fyl­ligt ljud och pre­cis lagom med bas med tanke på dess stor­lek. Ihop med famil­jen gjorde vi ett blind­test där vi jäm­förde den med just Sonos One och vi kunde inte urskil­ja vilken som var vilken.

Pre­cis som med Sonos One och Play:1 kan du köpa två lam­por och kop­pla ihop dessa och få stere­oljud. Det går även att sät­ta dem bakom sof­fan, kop­pla ihop dem med Sonos Beam och på så sätt estetiskt smy­ga in sur­roundljud.

https://youtu.be/DS0FHHIxZHA

Pris­lap­pen kom­mer att lig­ga på  1 995 kro­nor vilket är några hun­dralap­par bil­li­gare än en Sonos One och något dyrare än en Play:1.

Världens första högtalare som är en bokhylla

Även här har IKEA och Sonos tänkt till för att låta hög­ta­laren smäl­ta in i hem­met. Väg­gfästen kan köpas till så hög­ta­laren kan sät­tas upp och agera säng­bord eller var­för inte som en liten tavel­list på väggen. När vi först pack­ade upp hög­ta­laren så blev vi förvå­nade över att den var så stor. Vi hade föreställt oss en något min­dre och inte lika djup hög­ta­lare som det fak­tiskt är. Hög­ta­laren är genomgående i plast och på fram­si­dan möts vi av ett lik­nande tyg som vi hit­tar på lam­pan. Vi har även fysiska knap­par för att kun­na star­ta och stop­pa musiken samt att ändra voly­men. Funk­tion­s­mäs­sigt är den likvärdig med lam­pan som vi skrev om ovan.

 

Något som dock skil­jer sig från lam­pan är ljudet. Vi upplever inte sam­ma höga volym, sam­ma krispighet och bas, men här måste vi ha i beak­t­ning att vi lyssnar på en hög­ta­lare som kostar en tusen­lapp min­dre vilket ger ett slut­pris på 995 kro­nor. Sam­tidigt är det svårt, om inte omöjligt att hit­ta en hög­ta­lare som har Air­Play 2, stöd för mul­ti-room, som kan byg­gas ut till sur­round eller stereo och myck­et mer för under tusen­lap­pen. Det är där­för en prisvärd hög­ta­lare som läm­par sig utmärkt i köket, på alta­nen eller balkon­gen, i badrum­met (den är dock ej ip-klas­sad) eller i ett sovrum. Det som är värt att tän­ka på är att det går att köpa två sådana här hög­ta­lare till priset av en lam­pa och kop­plar man ihop två så får du en härlig ljud­bild i ett något större rum.

Summering

Det här är ett samar­bete som skrik­er IKEA och Sonos. Vi får IKEAs smar­ta tänk när det kom­mer till att göra prak­tiska ting och ha flera använd­ning­som­rå­den medan Sonos under­stöder med sin smidi­ga mul­ti-room-lös­ning och fin­pol­er­ade kom­po­nen­ter.

Vi tror att Sym­fonisk är en serie hög­ta­lare som kom­mer att göra att väldigt mån­ga öpp­nar ögo­nen för musik i flera rum, något som fram tills idag har var­it något kost­samt. Både lam­pan och bokhög­ta­laren är två prisvär­da pro­duk­ter som är svåra att inte rek­om­mendera till dig som anti­n­gen bara är ute efter en hög­ta­lare till köket, eller för dig som vill slå på sto­ra trum­man och ha musik pumpan­des i var­je rum. Om vi ska försö­ka säga något neg­a­tivt om Sym­fonisk skulle det vara att bokhylle­hög­ta­laren känns något plas­tig och att de båda sak­nar touch-kon­troller och mikro­fon för rös­tas­sis­ten­ter. Det sista kan även ses av en fördel för mån­ga. Sym­fonisk går att köpa på IKEAs varuhus och webb­si­da den 1 augusti.

Sugen på att ta en titt på vad som finns i kartongen?

https://youtu.be/yO8uV3KyQTs

 

 

Kommentarer