Android

Intel, Qualcomm och Broadcom fryser alla samarbeten med Huawei

Inga fler chipp.

Det var igår som vi skrev om att Google ryk­tas avbry­ta samar­betet med Huawei, vilket bety­der att bolaget inte kom­mer få nya upp­da­teringar av Android eller innehål­la några av Googles appar och tjän­ster framöver.

Nu skriv­er Bloomberg att chipp­til­lverkar­na Qual­comm, Broad­com och Intel kom­mer frysa alla pro­jekt och arbeten de har till­sam­mans med Huawei. Det­ta innebär att Huawei inte kom­mer kun­na tillver­ka fler mobil­tele­fon­er eller dator­er då de innehåller kom­po­nen­ter från bola­gen. Men Bloomberg skriv­er även att Huawei har för­berett sig på det­ta och ska ha sam­lat på sig kom­po­nen­ter för att hål­la tillverknin­gen igång i tre månad­er till.

Hur länge frys­nin­gen av alla pro­jekt kom­mer vara är oklart och om den blir per­ma­nent vet ingen ännu, men just nu ser det inte ljust ut för Huawei.

Via Bloomberg

 

Kommentarer