Windows

Lördagsintervju med Dells designchef

Ed Boyd

Dell kan design men det är en utman­ing att behö­va förhål­la sig till de tekni­knormer som finns i PC-bran­schen.

Det förs­ta Ed Boyd, chef över “Expe­ri­enced Design Group” på Dell, näm­n­er när jag berät­tar att jag är från Malmö är att han nyli­gen bjöd in före­tag från stan till Dells huvud­kon­tor för han var impon­er­ad av deras design av hjäl­mar. Hade det här var­it två dagar tidi­gare hade jag kanske undrat vad man skulle dem till. Dell-dator­er i mitt tycke har sett likadant ut sedan Skåne var dan­skt med några få undan­tag.

Men dagen innan hade man pre­sen­ter­at två pro­to­typer av vikbara dator­er samt den bär­bara spe­len­heten UFO. Fram­förallt den sist­näm­n­da är rätt attrak­tiv på mån­ga sätt. Föru­tom det fak­tum att de inte har fått något släp­p­da­tum, om den någon­sin kom­mer.

https://youtu.be/-n8nQMYSoJo

CES hand­lar mer än allt annat att visa upp vision­er och kon­cept. Men Dell pas­sade sam­tidigt på att visa upp nya XPS 13-tum­maren som i sin 10:e uppla­ga fått ännu tunnare kan­ter. Den var ock­så svaret på frå­gan var­för det är så myck­et plast i PC-världen.

Ed Boyd berät­tade att man gått allt mer över till kom­posit-mate­r­i­al och vi har själ­va noter­at en och annan met­allde­talj i de nyare pro­duk­ter­na. Sam­tidigt pratar Dell gär­na om att man använ­der både insam­lad plast från havet samt åter­vun­nen plast. Dator­erna går att åter­vin­na och åter­an­vän­da till 90%.

Dell XPS 13

Jag tänker fram­förallt på deras gam­ingseg­ment, det vill säga Alien­ware, när jag ställer frå­gan hur det känns att des­igna skär­mar och dator­er tills man är nöjd och sedan sätts de på skrivbor­det och en orm­bo av kablar behöver kop­plas in. Efter ett igenkän­nande skratt berät­tar Boyd att han tänker på det i prin­cip var­je dag men att vi ock­så är på väg att se lös­ningar på det och hän­vis­ar fram­förallt till USB‑C.

https://youtu.be/CSL2ffnYAAM

Även på frå­gan om hur länge vi kom­mer vara beroende av plas­t­skär­mar på de vikbara enheter­na ler han nöjt och förtäl­jer att det finns glas­ma­te­r­i­al i labben som kom­mer lösa det där i framti­den. Hur nära framti­den är dock mer oklart.

Slut­li­gen var jag tvun­gen att frå­ga hur det känns att vara så beroende av Win­dows och svaret på den frå­gan var att om han hade var­it med på Dell från bör­jan så hade han haft vis­sa rek­om­men­da­tion­er att ge före­taget.

När inter­vjun avs­lu­tas så får jag en känsla av att det kanske inte är så att Dell inte förstår design, tvärt om, men att man lever i en värld där det finns så mån­ga andra para­me­trar att ta hän­syn till i form av Win­dows som oper­a­tivsys­tem och bakåtkom­pat­i­bilitet med till­be­hör.

Sam­tidigt som man själ­va är så med­vet­na om de dilem­man det ger och det är ju uppfriskande.

Kommentarer