Nyheter

iOS 12 — Här är dom nya funktionerna

Igår gick WWDC av stapeln och man höll sin keynote där all ny mjuk­vara pre­sen­ter­ades.

Nedan kan ni se en del av alla nyheter till iOS 12 som vi har hun­nit pro­va, vis­sa visades upp på even­tet och vis­sa pratade inte Apple om.

Bilden längst till vän­ster vis­ar den nya funk­tio­nen Screen Time som nu även finns som wid­get där man enkelt kan se hur myck­et tid man spender­ar på sin tele­fon och kan även läg­ga in begrän­sningar för hur myck­et man får använ­da vis­sa appar. På näs­ta bild har vi en ny mörk notis för Do Not Dis­turb-läget där man med­de­lar att det är igång och på bilden bred­vid ser vi att musikkon­troller­na på låsskär­men även dom är av mörk karak­tär. På den sista bilden har vi fått ett par nya appar och funk­tion­er att läg­ga till i Con­trol Cen­ter.

På bilden längst till vän­ster har vi Screen Time som man finner i inställ­ningar på sin tele­fon och som vi tidi­gare skrev kan man här se hur myck­et tid man spender­ar på tele­fo­nen och även läg­ga in restrik­tion­er för sig själv eller sina barn. På den tred­je bilden har Apple lagt till något som het­er “Set Up an Alter­na­tive Appear­ance” vilket gör det lättare för FaceID att låsa upp din tele­fon om man har sol­glasö­gon, hatt eller något annat som man kanske inte har på sig var­je dag. Och på den sista bilden längst till höger har vi en ny funk­tion när man tar skär­m­dumpar på tele­fo­nen, nu kan man på färgskalan väl­ja vil­ka färg pen­nan som man mark­er­ar och skriv­er med ska ha.

Längst till vän­ster är en väldigt trevlig funk­tion där iOS automa­tiskt kom­mer ihåg koder som skickas via SMS för ver­i­fika­tion så man kan log­ga in på diverse sidor, som en del av två­fak­tor­sauk­toris­er­ing. Man kan nu även sät­ta på eller stän­ga av automa­tiska upp­da­teringar av iOS och under notis­er har vi lite mer möj­ligheter att väl­ja om notis­er ska grup­peras eller inte. På sista bilden har Apple lagt till lite nya grafer under bat­teri­in­ställ­ningar­na så man kan få en bät­tre överblick över för­bruknin­gen av bat­teri­et.

Längst till vän­ster ser vi att Siri nu kan sät­ta på fick­lam­pan om man ber henne, vilket inte tidi­gare har gått och i näs­ta bild får man nu mer infor­ma­tion om sina foton och videos direkt i fotoap­pen vilket är ett trevligt till­skott. I hem-appen för all hemau­toma­tis­er­ing såg vi tyvärr inte mån­ga nyheter men tem­per­atur visas nu med dec­i­maler istäl­let för att run­das uppåt eller nedåt. På den sista skär­men visas låsskär­men och det nya här är att om FaceID inte lyckas läsa av ens ansik­te förs­ta gån­gen så kan man nu bara svepa upp för att pro­va igen. Tidi­gare var man tvun­gen att anti­n­gen vin­kla bort skär­men eller släc­ka den och tän­da igen.

 

Sök­funk­tio­nen i bilder har bliv­it smartare och man kan nu söka efter platser, per­son­er, blom­mor, bilar och myck­et mer. Som ni kanske redan noter­at på vän­stra bilden så har klock­an på iPad nu fly­t­tats till väs­tra hör­net högst upp och man ser nu även vilken dag, datum och månad det är. Apples egna aktie-app har ock­så gjorts om och finns nu även till iPad.

 

Voice mem­os har nu även lagts till på iPad och fått lite ny design, sam­ma ändringar har gjorts på iPhone, och sist men inte minst har vi Apples nya AR-app för att mäta sak­er. Appen finns till iPhone och iPad och funger­ar fak­tiskt rik­tigt bra. Det är bara att star­ta appen och bör­ja mäta det du vill mäta.

 

Vi fick även ett gäng nya Ani­mo­jis att leka med och nytt är att även ens tun­ga reg­istr­eras, Apple pre­sen­ter­ade även Mem­o­ji där man kan ska­pa en Ani­mo­ji som ser ut pre­cis som själv vill. Nytt är även att man kan ringa Face­Time med så myck­et som 32 per­son­er sam­tidigt och Ani­mo­jis och Mem­o­jis går nu att använ­da i Face­Time.

CarPlay blev helt plöt­sligt väldigt myck­et bät­tre ock­så då man nu har stöd för tred­jepart­sap­par och både Google Maps och Waze visade man upp på even­tet som två kom­mande kart-appar som kom­mer lanseras till CarPlay under hösten.

Gäl­lande app-stöd i iOS 12 så funger­ar både BankID och Swish något som nor­malt brukar slu­ta fungera i dom förs­ta betor­na av en ny stor iOS-beta.

Kommentarer