Apple

iPad Pro 12,9″ — Ett kraftpaket utan dess like

Men är den en dator eller surfplatta?

Året var 2010 och Steve Jobs gick upp på sce­nen och visade en bild på en iPhone och en Mac­Book Pro och i mit­ten fanns det bara ett stort frågeteck­en. Steve sa att det fat­tas en pro­dukt — en pro­dukt som ger använ­dar­na utrymme till kreativitet, porta­bilitet och en ordentlig Apple-upplevelse — och resul­tatet är iPad.

En helt ny design

Det förs­ta vi möts av när vi för­sik­tigt drar av plas­ten från iPaden är en design som påmin­ner om en bland­ning mel­lan iPhone 4 och iPhone 5. När vi sedan star­tar igång iPaden så möts vi av en fram­si­da som näs­tan enbart består av skärm. Apple har med årets iPad Pro slopat hemk­nap­pen och istäl­let imple­menter­at Face ID vilket gör att enheten får en liten och nätt ram. Det­ta har även gjort att den är lite min­dre än tidi­gare mod­eller men med en skärm som fort­farande är på 12,9 tum. Den något min­dre stor­leken märks och iPad Pro känns nu både mod­ernare och min­dre klumpig samt lig­ger oförvän­tat bra i han­den under län­gre peri­oder. På bak­si­dan hit­tar vi en kam­era som även i år stick­er ut en aning, smart con­nec­torn har bytt plats till bot­ten av enheten. iPad Pro är även utrustad med fyra hög­ta­lare och totalt fem mikro­fon­er och ljudet i iPad Pro är förvå­nans­värt bra både när det kom­mer till musik och film.

Efter­som den sak­nar hemk­napp så är det inte helt enkelt att veta vad som är upp och ned när vi håller i iPaden och det kan ju försvåra det när det är dags att låsa upp enheten med Face ID — men det­ta har som tur Apple tänkt på. Oavsett om du håller iPaden i land­skap­släge eller horison­tellt läge så funger­ar Face ID pre­cis lika bra, och enda gån­gen vi stötte på prob­lem var när vi råkade hål­la för sen­sor­erna som läs­er av ansik­tet — men då får vi en liten pop­up på skär­men som säger till att Face ID är övertäckt.

En ny port och en som saknas

I bot­ten på iPad Pro skym­tar vi en kon­takt som är lite större och lite tjockare än den tidi­gare light­ning-kon­tak­ten och iPad Pro är nu äntli­gen utrustad med USB‑C. Då kan vi ju stäl­la oss frå­gan var­för Apple valde att byta ut sin egna kon­takt mot USB‑C — och svaret på den frå­gan är helt enkelt att livet blir lite enklare med en stan­dard­port. Nu kan vi kop­pla in vår iPad Pro till en 5K-skärm och enkelt bör­ja redi­g­era film eller foton. Vi kan kop­pla in vår iPhone, Air­Pods eller var­för inte dator­musen och lad­da upp dessa via iPaden — max­ef­fekt vi får ut är 7,5W.

Utöver det­ta kan vi även kop­pla ihop vår kam­era direkt via USB‑C och importera bilder eller videos. Något som Apple tråkigt nog inte gav stöd för är att kun­na kop­pla in en extern hård­disk via USB‑C men det­ta är något som vi hop­pas det kom­mer stöd för framöver. Sist men inte minst har Apple har tag­it steget och tag­it bort hör­lur­sut­taget på iPad Pro. Pre­cis som med dom senaste iPhone-mod­eller­na så föl­jer det inte län­gre med en adapter för hör­lur­sut­taget i lådan utan det­ta är något vi får köpa sep­a­rat.

Rundade hörn och en skärm som imponerar

Ingen OLED-skärm men väl den så kallade Liq­uid Reti­na LCD-pan­el med 120Hz Pro­Mo­tion, True Tone och vi blir inte besvikna. Skär­men har väldigt bra respons och när vi scrol­lar i text eller på hem­si­dor så fly­ter det helt utan några hack. Att redi­g­era högup­plös­ta bilder eller video­ma­te­r­i­al är en fröjd för ögo­nen och skär­men är kali­br­erad för att visa så naturli­ga färg­er som möjligt. Trots att det inte är OLED så har Apple lyck­ats run­da hör­nen pre­cis som dom gjorde på iPhone XR som även den har en LCD-pan­el.

 

Mjukvaran lämnar en del att önska

iPad Pro är utrustad med fan­tastisk hård­vara och en otrolig pre­stan­da men iOS gör att vi inte rik­tigt fullt ut kan läg­ga datorn i byrålå­dan och job­ba på iPad istäl­let. iOS känns fort­farande som ett oper­a­tivsys­tem som är des­ig­nat till iPhone, och visst, vi får en del andra funk­tion­er till iPad så som den bredare dock­an i bot­ten, pic­ture-in-pic­ture och möj­lighet att ha två appar sida vid sida. När iPad visades upp så pas­sade Apple sam­tidigt på att med­dela att Pho­to­shop kom­mer att lanseras i en full­ständig ver­sion, och det­ta är något vi önskar att Apple även gör med sina egna appar. Safari känns för begrän­sad, Xcode sak­nas och möj­ligheten att ha två fön­ster öpp­na från sam­ma app är något som gör att job­ba på iPad blir lite omständli­gare.

När det kom­mer till hem­skär­men så möts vi även av väldigt myck­et skärm men väldigt lite infor­ma­tion, det är stort mel­lan­rum mel­lan appar­na och det­ta blir extra påtagligt på den sto­ra iPad Pro-mod­ellen. Här hade vi gär­na sett att Apple utfor­made ett bät­tre infor­ma­tions­flöde, kanske med mer levande appar och snab­bare sätt att få infor­ma­tion. En annan sak som vi sak­nar är möj­ligheten att kun­na ha flera oli­ka använ­dare på sam­ma iPad, det blir väldigt omständigt om min fru vill låna min iPad då hon måste log­ga ut från alla mina appar och sedan log­ga in med sina uppgifter. Nu när iPad Pro går att få med så pass myck­et minne så bor­de det inte heller vara ett prob­lem för Apple att addera en sådan funk­tion.

Apple Pencil och Keyboard Folio

Apple har även pas­sat på att släp­pa en ny Apple Pen­cil och även ett nytt tan­gent­bord till iPad Pro och dessa två till­be­hör är mer eller min­dre ett måste om du ska arbe­ta på din iPad. Vi kom på oss själ­va flera gånger att Apple Pen­cil blev det naturli­ga valet att använ­da som mus­pekare och i kom­bi­na­tion med tan­gent­bor­det funger­ar det fak­tiskt väldigt bra. Att rita med pen­nan känns naturligt och vi glöm­mer näs­tan omgående bort att det är en iPad vi sit­ter och ritar på särskilt i och med den nya desig­nen gör att den lig­ger skönt i han­den — det känns helt enkelt som att vi ritar med en van­lig pen­na.

Det var en något annor­lun­da lös­ning för att lad­da för­ra gen­er­a­tio­nens pen­na då vi fick stop­pa in den i light­ning-porten men i år sköts det hela trådlöst och med hjälp av mag­neter plac­er­ar man pen­nan på sidan av iPaden där både — där bså lad­das den och även sit­ter fast. Tan­gent­bor­det har en lik­nande lös­ning och med hjälp av alla mag­neter i iPad Pro så läg­ger man bara iPaden på tan­gent­bor­det så sit­ter det fast och även får ström från iPaden.

Priserna

iPad Pro är inget undan­tag från alla de prishöjningar som Apple gjort senaste året. iPad Pro med 12,9″-skärm går som bil­li­gast för 11 995 kro­nor om vi väl­jer mod­ellen med enbart WiFi och 64 GB lagringsminne. Testen­heten som vi fick låna var med WiFI och 4G, 1TB lagring­sutrymme och den kostar 22 495 kro­nor. Vill du även ha tan­gent­bor­det och pen­nan så är blir den tota­la kost­naden 26 339 kro­nor och då är vi näs­tan uppe i sam­ma sum­mor som en 15″ Mac­Book Pro med Touch Bar, 16 GB RAM, 256 GB lagring­sutrymme och en sexkärnig i7-proces­sor på 2,2 GHz. Dock så behöver inte alla ett avancer­at oper­a­tivsys­tem som macOS för att skö­ta sitt jobb utan då kan det trots allt vara värt att köpa en iPad istäl­let då det är en helt annan porta­bilitet, enkel­het och min­i­malt med under­håll från använ­darens sida.

Summering

Apple har överträf­fat sig själ­va med nya iPad Pro och gett den en mod­ern och till­ta­lande design med en hård­vara som är bät­tre än i dom fles­ta dator­erna på mark­naden. Mjuk­varan läm­nar fort­farande en hel del att öns­ka och vi hop­pas att WWDC 2019 bjud­er på en hel del för­bät­tringar. Apple vis­ar all­var med årets iPad Pro och det är en extremt kom­pe­tent surf­plat­ta (eller ska vi kalla det dator?) där redi­ger­ing av film och foton går blixtsnabbt och det har bliv­it svårt att för oss att läg­ga ifrån oss iPaden och gå till­ba­ka till vår Mac­Book Pro. Men är du ute efter en surf­plat­ta med myck­et kraft, en grym skärm och en design som slår allt annat så är det iPad Pro som är alter­na­tivet — det enda alter­na­tivet.

 

Kommentarer