Skrivet den 19 May 2014 kl 09:12 av NyheterComments Off on Kickstarter: Valour – den teknikspäckade och uppkopplade cykeln786

Kickstarter: Valour – den teknikspäckade och uppkopplade cykeln

Cyk­lar kan kanske inte räk­nas till de mest säkra trans­portmedel vi har,  men ett Kick­starter pro­jekt har som ambi­tion att kop­pla upp våra framti­da cyk­lar och sam­tidigt göra cykelfär­den lite säkrare.

Det är före­taget Van­hawks som ska­p­at cykeln Val­our som bland annat är utrustad med Blue­tooth 4.0, gyroskop, accelerom­e­ter, mag­ne­tome­ter, fart­sen­sor, GPS, döda-vinkeln-detek­tor­er och LED-lam­por. Dessu­tom har cykeln stöd för Mesh-nätverk, vilket möjlig­gör för en rik­tigt trevlig funk­tion.

Cykeln kop­plas ihop med en smart­phone över Blue­tooth och LED-lam­por­na på styret funger­ar som nav­iger­ingssys­tem genom att indik­era åt vilket håll du ska svän­ga. Cykeln håller även koll på döda vinkeln och varnar genom att vibr­era i styret.

Valour – foto vid bänk

Självk­lart vill Val­our även in på den allt större dig­i­ta­la häl­so­mark­naden som ska­p­ats, och cykeln håller där­för koll på kalo­ri­er, dis­tans, hastighet och myck­et mer.

Alla Val­our-cyk­lar som finns job­bar till­sam­mans för att hjäl­pas åt att sam­la in infor­ma­tion om dåli­ga och skumpi­ga vägar, men ock­så om en cykel blir stulen. En stulen Val­our kan märkas av ägare, så att om en annan Val­our-cykel kom­mer i dess närhet så skickas infor­ma­tion dess posi­tion till ägaren.

Och allti­hopa får ström via ett inbyg­gt bat­teri, som i sin tur lad­das via den inbyg­g­da dyna­mon.

I novem­ber räk­nar de med att cyk­lar­na ska skep­pas till alla som back­at pro­jek­tet. I skri­vande stund har pro­jek­tet drag­it in $525 000 med ett start­mål på $100 000.

[via: “Tips Från Daniel Gun­nars­son”]

[source:https://www.kickstarter.com/projects/1931822269/vanhawks-valour-first-ever-connected-carbon-fibre?ref=home_popular “Kick­starter”]

Comments are closed.