Nyheter

Köp från Wish kan sluta i försäkringstragedi — nu krävs nya regler

”Tiden har sprungit ifrån regelverket”

Pri­vatim­port via kine­siska och amerikan­s­ka e‑handelsjättar risker­ar slu­ta i tråkigheter enligt Sven­sk Han­del och kräver nu nytt regelverk.

Ans­varet för så kallade e‑handelsplattformar, webb­si­dor som inte nöd­vändigtvis säl­jer så myck­et egna varor utan ager­ar som en mel­lan­hand mel­lan försäl­jare och köpare, har begrän­sat ans­var om någonting skulle hän­da.

Det­ta enligt Sven­sk Han­del och dess nordiska sys­teror­gan­i­sa­tion­er som nu tar frå­gan till ans­varig EU-kom­mi­sionär, dansken Mar­grethe Vestager som ans­varar för konkur­rens­frå­gor i unio­nen.

Ett prob­lem som tas upp är om en lad­dare skulle bör­ja brin­na på grund av dålig kval­ité och i och med att vi som kun­der importer­at den själv är det inte säk­ert att försäkrings­bo­laget tar alla skador som sker.

Vidare menar Sven­sk Han­del att det ska­par orättvis konkur­rens jäm­fört med sven­s­ka e‑handlare. Det kanske ock­så är det som är kärn­frå­gan med tanke på att organ­i­sa­tio­nen skall företrä­da just sven­sk han­del.

Kommentarer