Nyheter

Köpenhamn får elscootrar

Men inte lika flexibelt som här

Till säk­ert mån­ga sund­spend­lares gläd­je star­tar VOI upp i Köpen­hamn. Men det kom­mer inte vara sam­ma flex­i­bilitet som här i Sverige utan de får endast park­eras på dedik­er­ade park­er­ingsplatser.

Den dan­s­ka huvud­staden verkar ha ställt hår­da krav för att slip­pa det kaos som elscootrar ryk­tas föra med sig. Frå­gan är emeller­tid om de kom­mer kun­na använ­das lika effek­tivt.

Före­taget kom­mer ha mer per­son­al på plats för att fly­t­ta fel­park­er­ade scootrar och appen kom­mer inte låta dig avs­lu­ta boknin­gen om du befinner dig i ett område där scootern inte får stå.

En per­son­lig reflek­tion är att elscooteråkar­na i alla fall här i Malmö vet hur man ställer till­ba­ka dem utan att de står i vägen.

Kommentarer