Nyheter

Lär dig podda med Alex Schulman

Soundtrap lanserar poddskola

Det Spo­ti­fyäg­da bolaget Sound­trap har nu lanser­at ett verk­tyg för pod­dpro­duk­tion och har även star­tat en poddsko­la med bland annat Alex Schul­man som lärare.

Verk­tyget som kallas Sto­ry­tellers har funk­tion­er som inspel­ning av inter­vjuer via webben, tran­skriber­ing, mixn­ing, läg­ga till ljud­ef­fek­ter och pub­licer­ing till plat­tfor­mar så som Spo­ti­fy. Tjän­sten är molnbaser­ad vilket bety­der att du kan arbe­ta med din podd från val­fri dator och priset är 149 kro­nor per månad eller 119 kro­nor per månad om man köper ett helt år. Sound­trap lanser­ar även en pod­cast­sko­la där man kan lära sig hur man gör en bra podd och några av lärar­na är Alex Schul­man (Alex & Sigges Pod­cast), Emil Pers­son (För­dom­spod­den) och Julia Fränd­fors (Dad­dy Issues).

Pod­cast­skolan är igång mel­lan den 13 och 14:e juni på Spo­ti­fys huvud­kon­tor i Stock­holm och totalt finns det 30 platser och är du sug­en på att ansö­ka kan du göra det genom att klic­ka här.

Du har väl inte mis­sat att vi på Teknikveck­an har en pod­d­cast där vi släp­per ett nytt avs­nitt var­je vec­ka? Vi finns på alla plat­tfor­mar där pod­dar finns och vill du lyssna på oss via Spo­ti­fy kan du klic­ka dig vidare här.

Kommentarer