Nyheter

Låt oss berätta om vår idé för Sveriges snabbaste och bästa tekniknyheter

Låt oss alla hjälpas åt!

Vi på Teknikveck­an har en galen idé. Låt oss bli störst, bäst och vack­rast till­sam­mans!

Teknikveck­an är inte ett nytt pro­jekt, det har fun­nits i någon form i över 10 år. Det bör­jade som pod­cas­ten Macra­dion och har både exis­ter­at som pap­per­stid­ning om Apple, som ett Mac-com­mu­ni­ty vid namn All om Mac som sedan blev Array innan pro­jek­tet lades i vila under några år med endast spo­radiskt släpp­ta pod­cast-avs­nitt då och då.

Årsskiftet 2017 bör­jade det röra på sig igen då vi behövde någon­stans att läg­ga upp våra, på den tiden, rätt stylti­ga video-inslag. Sak­ta men säk­ert drog sajten som nu bytt namn till Teknikveckan.com igång igen ihop med pod­den och YouTube-inslag som blev allt mer geno­mar­be­tade. Sedan dess har vi lyck­ats bli både Sveriges störs­ta YouTube-kanal inom kon­sument­teknik och smar­ta hem och vad vi vet även den störs­ta pod­den på sam­ma ämne.

Men det redak­tionel­la på Teknikveckan.com då? Vi har aldrig lyck­ats rik­tigt där, vi har helt enkelt inte resurs­er­na att häv­da oss mot våra kol­le­gor i bran­schen som har flera heltid­sanställ­da. Vi har emeller­tid lyck­ats utveck­la en av de snab­baste plat­tfor­mar­na, och kanske även den snyg­gaste ock­så. För det är ju pre­cis där vi vill vara, vi vill vara snab­ba och visuellt till­ta­lande. Det skall vara roligt att besö­ka Teknikveck­an, det skall inte vara irrel­e­vant reklam som skym­mer tex­ten eller klip­per av den mitt i, men vi vill ju så gär­na lev­er­era nyhet efter nyhet dagar­na i ända.

Så till vår idé, vore det inte makalöst häftigt att crowd sour­ca en sven­sk teknikny­hetssi­da? Ni är just nu 11 400 prenu­mer­an­ter på YouTube, när­mare 3000 som lyssnar på pod­den, snart 10 000 per­son­er i både Teknikbub­blan och Apple­bub­blan på Face­book samt mel­lan 10 och 20 000 besökare på Teknikveckan.com och bubblan.teknikveckan.com var­je vec­ka. Även det min­s­ta bidraget från så mån­ga per­son­er kan ska­pa så mån­ga möj­ligheter totalt sett!

Vi har redan idag en Patre­on-kam­panj för ändamålet. Ett förs­ta steg är att sam­la ihop 400 dol­lar i månaden vilket gör att vi kan avlö­na skriben­ter som skriv­er två kval­i­ta­ti­va teknikny­heter per dag, näs­ta mål är 600 dol­lar i månaden för tre inlägg per dag och så vidare. Det­ta utöver vad vi själ­va hin­ner med att skri­va så klart.

Hur låter det? Kom­mentera gär­na om du har några fun­deringar, annars är det bara att klic­ka dig in på Patre­on för att se vad det finns för förde­lar som patron utöver att vara med och ska­pa rolig framtid!

Till sist vill vi rik­ta ett allde­les speciellt tack till er som redan idag stöt­tar oss genom Patre­on!

Kommentarer